Smědava

30.10.2021
Smědava v roce 1915 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Smědava v roce 1915 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)

Na horním toku Smědé

Řeka Smědá odvádí vodu ze severních svahů celých Jizerských hor a z velké části Frýdlantského výběžku. Plocha jejího povodí je 238 km². Tři silné potoky, Bílá, Černá a Hnědá Smědá se slévají pod horskou samotou Smědavou a dají tak vznik jedné z nejkrásnějších českých řek s mimořádně prudkým spádem. Všechny tři Smědé pramení v rašeliništích - hřebenových vrchovištích - na rozvodí mezi Baltským a Severním mořem a rašeliník propůjčuje jejich průzračné vodě zlatavě hnědou barvu, která se ve staré češtině označovala jako smědá. Od pramenů Bílé Smědé na Velké klečové louce je to k místu, kde za obcí Ves opouští řeka Čechy, 47 km. U prvních domů Bílého Potoka, vsi vysunuté nejhlouběji do Jizerských hor proti proudu řeky, ztrácí Smědá zvolna svou dravost a pak už dlouhé kilometry protéká téměř souvislým pásmem přípotočních obcí. Bílý Potok pod Smrkem přechází v Hejnice, které jsou díky svému monumentálnímu baroknímu poutnímu chrámu Navštívení Panny Marie z 18. století a o několik desetiletí staršímu františkánskému klášteru ze století 17., nejznámějším lidským sídlem na horním toku Smědé. Hejnice se pak stejně nenápadně a plynule mění v Raspenavu na levém břehu řeky a v Lužec a Luh na břehu pravém. Odtud již není daleko do Frýdlantu. Z Raspenavy vede údolím Smědé až do Bílého Potoka již od roku 1900 let železniční trať a přiváží pod strmé a skalnaté severní svahy hor mnoho turistů. Z Hejnic i Bílého Potoka vede k jihu hodně cest, po kterých tito novodobí poutníci mohou poznávat krásy Jizerských hor. Jako dlouhý lesnatý pás se vine po severních svazích hor nejrozlehlejší národní přírodní rezervace České republiky nazvaná Jizerskohorské bučiny. Celkem 27 km² starých bukových lesů, vysokých žulových skal, prudkých vodopádů, které se řítí k úpatí hor nížiny strmými roklemi. Rezervací procházejí i obě Poutní cesty. Stará Poutní cesta přivádí do Hejnic zbožné lidi, putující za zázračnou soškou hejnické Madony, již sedm století a to z jihozápadu, přes z Oldřichovské sedlo. Nová Poutní cesta vede z Liberce do Hejnic přímo přes hory údolím Bílého Štolpichu. Ještě dodnes chodí po těch krásných cestách mnoho lidí, i když o prastaré pověsti o hejnické Madoně možná ani nikdy neslyšeli.

(zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

archiv O.Musil
archiv O.Musil
Smědava byla asi nejosamělejší chatou v Jizerských horách. České i německé jméno dostala od tří "smědých" potoků, které se pod ní slévají a vytvoří řeku Smědou. Německé jméno řeky Wittig je odvozeno od původního slovanského jména řeky Wietew, poprvé uváděného již roku 1539. V českých průvodcích se proto řeka nazývala Vítka a chata Vítkova krčma či Vítkův domek. Chata je zmiňována až roku 1814, ale bezpochyby je mnohem starší. Obě pohlednice zobrazují Smědavu, jak vypadala od roku 1841, kdy byla postavena, do roku 1932, kdy shořela. První silnice z Bílého Potoka byla k chatě postavena roku 1816, tu dnešní (nedávno zbouranou) vybudovali v letech 1893-95. Začátkem 20. století byli v chatě dva hostinští. Jeden se staral o turisty, druhý vařil pro dřevorubce. (1911, odesl. 1923)

zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

1905, foto P. Regell
1905, foto P. Regell
1906
1906
1912
1912
1922
1922
1928
1928

Stará Smědava 

Tohle je tvář původní chaty postavené ve stejnojmenném horském sedle pod Smědavskou horou v roce 1841. Celé okolí je tu přímo určené k horským tůrám. Vždyť sedlo ohraničuje z jedné strany Jizera s pralesem a klečovou loukou a z druhé strany Plochý vrch. Nedaleko jsou i Černá jezírka a spousta dalších míst, která okouzlují srdce milovníků Jizerek. Pramení tu vlastně i řeka Smědá, která vzniká spojením tří pramenů — Bílé, Černé a Hnědé Smědé. Tato původní chata zde stála až do roku 1932, kdy vyhořela. Trvalo pak další tři roky, než zde byla pro potřeby turistů postavena chata nová. I tato chata je již minulostí 

Zdroj: kalendář V neděli do Jizerek s Klárou Hoffmanovou a dobovými pohlednicemi, 2012

Smědava - Wittighaus 1928 (archiv J.Peterka)
Smědava - Wittighaus 1928 (archiv J.Peterka)
Smědava - horská chata a okolí v zimě před cca 100 lety (archiv Všichni Čermáci)
Smědava - horská chata a okolí v zimě před cca 100 lety (archiv Všichni Čermáci)
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
Chata Smědava-kolem roku 1909. Toto je ještě stará chata na Smědavě, která shořela v roce 1932. Zde ještě v podobě bez pozdějších přístaveb. (archiv J.Petertka)
Chata Smědava-kolem roku 1909. Toto je ještě stará chata na Smědavě, která shořela v roce 1932. Zde ještě v podobě bez pozdějších přístaveb. (archiv J.Petertka)
Horská chata Smědava (archiv J.Peterka)
Horská chata Smědava (archiv J.Peterka)

Smědava - Chata a lovecký zámeček

Smědava byla snad od svého počátku zajímavým místem pro každého, který touto částí procházel. Již více než před sto lety pan J.V. Šimák napsal pro velkou knihu Severní Čechy tato krásná slova:

" Z Weissbachu silnice úpravná zdělána jest vedle Smědé celým úžlabím říčním až tam, kde proluka dělí kopec Hinterberg od hory Jizery. Na Hintergebergu v mokřinatém luhu vyvěrá Černá Smědá, na Jizeře Bílý pramen. Vysoko v horách, poblíže stoku jich, osamělá myslivna přijme pohostinsky opozdilého poutníka. Sluje Wittighaus, snad druhdy jmenovali ji Bražcem"

První stavení na soutoku dvou jmenovaných potoků je vzpomínáno od roku 1814, tedy dobou, kdy i náš kraj byl zasažen napoleonskými válkami. Dá se předpokládat, že se zde usídlili lidé, jimž skromnou obživu skýtal les a pastevectví, protože pěstování zemědělských plodin v této nadmořské výšce nebylo nikdy možné. Zajímavé o tom je svědectví, že již v roce 1832 bylo možné ve starém Wittighausu dostat občerstvení, podává Antonín Zeman, otec Antala Staška a děd Ivana Olbrachta. Toho roku o Velikonocích se s bratrancem vracel z handlu v Hejnicích přes hory domů. " Když přišli jsme do Wittighausu - v lesích hospoda- Joska povídá: Co si tady koupíme?" vzpomínal Zeman. Dali si nalít čtvrtku kořalky, což mělo neblahých následků, jež se chlapci vryly do paměti nejen proto že "....tehdáž byla tamějšími lesy toliko pěšina a žádná vozová cesta a každý byl nucen přes shnilé trámy přelízat, ano byl to prales..." ( Stanovské kořeny, Kruh, 1984).

Tenkrát zde stálo ono nejstarší stavení, jehož podoba není zcela známá, to bylo v roce 1841 rozšířeno nebo nahrazeno novým. Je jisté, že už tehdy stálo jádro trvale obydleného domu, který je znám ze starých obrázků až do doby, kdy byl v jeho blízkosti v roce 1910 postaven lovecký zámeček. Sloužil též coby fořtovna, ale střechu nad hlavou zde našli i financové.

V té době se již čím dál více častěji zastavovali procházející poutníci a pocestní. Poté, co byla zbudována v letech 1893 - 1895 nová silnice z Bílého Potoka, která nahradila strmou a nepohodlnou cestu, návštěvníků začalo přibývat. Hostinec byl široko daleko jediným, a tak je tomu i dnes, místem a útočištěm poutníků a návštěvníků, takže o ně nebyla nouze. Díky tomu se také postupně stavení rozšiřovalo. Jednou přibylo dolní, potom horní křídlo, jindy prosklená veranda. Podnikaví správci nepochybně nacházeli u vrchnosti podporu, protože ta musela s jejich budováním souhlasit.

Podle katastrálních knih zjistíme, že dům čp. 163, nacházející se na katastru obce Weissbach, později Bílý Potok, patřil v roce 1874 Eduardu, hraběti Clam-Gallasovi. Po něm i dalším hrabatům ze stejného rodu - Christian Christof a Franz. Na počátku 20. let minulého století se opakovaně zamýšlelo převzetí Státním pozemkovým úřadem, tehdy ale stát ještě neuspěl.

Počátkem 30. let minulého století došlo k zániku oblíbené "staré myslivny", zvané též kdysi česky Nad Vitkou . V té době v ní hospodařil nájemce Klubu čs. Turistů. Večer 16. června 1932 se okolí rozzářilo zlověstným ohnivým živlem a popelem lehlo vše, co na stavení bylo ze dřeva. A dřevěné bylo bohužel téměř všechno. Smutek se rozhostil ve všech duších milovníků této starobylé chaty.

Již po třech letech na starých základech byla otevřena nová chata, kterou v téměř nezměněné podobě můžeme spatřit dodnes. V té době se také už vžil i její současný název Smědava.

V roce 1945 byla chata bez cavyků znárodněna a od 12. února 1950 vlastnické právo ke Smědavě nabyl národní podnik Československé státní lesy. K zásadní změně pak došlo v roce 1998, kdy chata přešla do rukou soukromého vlastníka, který oblíbené pohostinství provozuje do dnešního dne.

Ke Smědavě patří i malá krásná část, ležící na úpatí Jizery, Hinterborn - Zadní Studánka. Dřevěné stavení, které v této samotě stálo , bylo domkem financů a místních dřevařů . Později bylo naproti bývalému stavení postaveno nové, které sloužilo lesníkům a nyní slouží k rekreaci.(v roce 2021 byla zbouraná a bude přes protesty nahrazena novou moderní stavbou)

(zdroj: https://www.bily-potok.cz/.../povidani-o-smedave-wittighaus/ )

Lovecký zámeček

Šlechtický rod Clam-Gallasů nechal mezi roky 1848 a 1852 vybudovat v Jizerských horách na ploše 55 kilometrů čtverečních vybudovat oplocenou oboru. Chtěli tak zajistit, aby mohli majitelé pohodlně lovit jeleny, daňky či srnce, a zároveň zabránit útěku chované zvěře na sousední panství nebo poškozování polí a sadů svých poddaných. Když se obora rozšiřovala, nechal tehdejší majitel panství Franz Clam-Gallas v letech 1910 až 1911 vybudovat na Smědavě lovecký zámeček, ve kterém se mohlo panstvo při honu občerstvit. Projekt stavby vypracoval frýdlantský stavitel a nájemce parní pily Josef Hönig, který poté výstavbu objekt také zrealizoval. Vodu do domu přiváděl gravitační vodovod, který využívala také blízká horská chata. Od roku 1936 byl objekt připojen k elektrické síti, když mu energii vyráběla malá vodní turbína poháněná vodou z Bílé Smědé. K zámečku navíc ještě patřil dřevník spolu s velkou garáží dimenzovanou na uskladnění kočáru nebo saní.

Stavba se nacházela na pozemku ve tvaru trojúhelníku, který byl vymezen stejným dřevěným plaňkovým plotem osazeným na žulových sloupcích, jaký ohraničoval celou oboru. Na volné ploše pozemku údajně plánoval místní horský spolek zřídit botanickou zahradu. Zda hrabě Clam-Gallas žádosti vyhověl není jasné, ale vyskytují se zde kleče (Pinus mugo), hořce (Gentiana), kýchavice (Veratrum) či mléčivce (Cicerbita), kteří nejsou místními.

Od zámečku vedla do nitra hor, směrem ke Smědavské hoře (1084 m n. m.) lovecká stezka podél toku Bílé Desné, kterou překonala po mostku, serpentinami dále pokračovala k okružní cestě a následně až k vrcholu kopce. O kvalitu loveckých stezek clam-gallasové úzkostlivě dbali. Například před loveckými sezónami jejich povrch pečlivě nechali vyčistit, aby pod lovci nepraskla ani větvička a nevyplašila tak zamýšlený úlovek.

Po druhé světové válce využívaly prostory zámečku ke svému ubytování dělníci pracující na lesních brigádách v okolí. Vešlo se jich sem asi čtyřicet. Od padesátých let 20. století se v suterénu objektu nacházela i umývárna. Od roku 1963 využíval objekt hejnický okrsek Horské služby. K dlouhodobému ubytování se zámeček nevyužíval, pouze jednou po válce tam bydlel hajný, jenž pečoval o někdejší polesí Jizera a původně přebýval v chatě nesoucí název Kůrovec.

Na podzim roku 1969 byl zámeček napojen na centrální septik. Následně se měla vyhodnotit požární bezpečnost a po ní v objektu začít budovat centrální topení. Radiátory už sice byly přivezeny a do zahájení montáží zbývalo několik dní, avšak v pátek 7. listopadu 1969 vypukl v zámečku požár. Není známá jeho přesná příčina, kterou mohlo například být vadný komín nebo gumové boty sušící se u kamen. Intenzitu požáru zvýšila i jedna z uskladněných plynových bomb.

Po uhašení požáru byly zbytky stěn a tělesa komínů strženy a zachovány zůstaly jen základy s podsklepením. Ač následně projektanti zpracovali návrh obnovy vyhořelé budovy, na její realizaci se nenacházely finanční prostředky. Během devadesátých let 20. století zde plánovala vybudovat Horská služba své stanoviště. Nechala vypracovat projekt, který sice plánoval zachovat původní ráz zámečku, nicméně počítal i s uskladněním rolby. Ač již byly zahájeny práce přímo na stavbě, nakonec horská služba nezískala potřebné dotace, a musela tak stavbu zastavit.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bdava_(z%C3%A1mek) )

Smědava v roce 1926 a 23.5.2016
Smědava v roce 1926 a 23.5.2016

Smědava v roce 1926 a 23.5.2016

Nejvíce "budařskou" náladu měla v jizerských horách vždy stará chata na Smědavě. Na loukách okolo dřevěného, mnohokrát rozšiřovaného stavení se pásly krávy. Podle tradice byla na soutoku Bílé a Černé Smědé ve druhém desetiletí 18. století postavena jen bídná bouda pro strážce hranic. Ve 40. letech byla nahrazena dřevěnou chatou, v níž byla nejen fořtovna, ale i sídlo c. k. finanční stráže a výčep pro lesníky, poutníky i výletníky. Vroce 1923 získalo místo české jméno Nad Vítkou, záhy změněné na doposud užívaný název Smědava. Roku 1910 k boudě přibyl ještě dřevěný Iovecký zámeček Clam-Gallasů.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - J. a Š. Pikousové - O.Simm - F.Mrva - P.Kutin, 2016)

Dnes už jsou minulostí všechny objekty a nahradila je chata číslo 3.

původní chata Smědava (archiv J.Peterka)
původní chata Smědava (archiv J.Peterka)
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
Smědava - Wittighaus 1924 (archiv J.Peterka)
Smědava - Wittighaus 1924 (archiv J.Peterka)
zdroj: https://www.akpool.de/ansichtskarten
zdroj: https://www.akpool.de/ansichtskarten

Smědava - Wittighaus

Smědava byla snad od svého počátku zajímavým místem pro každého, který touto částí procházel.První stavení na soutoku dvou jmenovaných potoků je vzpomínáno od roku 1814, tedy dobou, kdy i náš kraj byl zasažen napoleonskými válkami. Dá se předpokládat, že se zde usídlili lidé, jimž skromnou obživu skýtal les a pastevectví, protože pěstování zemědělských plodin v této nadmořské výšce nebylo nikdy možné. Zajímavé o tom je svědectví, že již v roce 1832 bylo možné ve starém Wittighausu dostat občerstvení, podává Antonín Zeman, otec Antala Staška a děd Ivana Olbrachta. Toho roku o Velikonocích se s bratrancem vracel z handlu v Hejnicích přes hory domů. " Když přišli jsme do Wittighausu - v lesích hospoda- Joska povídá: Co si tady koupíme?" vzpomínal Zeman. Dali si nalít čtvrtku kořalky, což mělo neblahých následků, jež se chlapci vryly do paměti nejen proto že "....tehdáž byla tamějšími lesy toliko pěšina a žádná vozová cesta a každý byl nucen přes shnilé trámy přelízat, ano byl to prales..." ( Stanovské kořeny, Kruh, 1984).Tenkrát zde stálo ono nejstarší stavení, jehož podoba není zcela známá, to bylo v roce 1841 rozšířeno nebo nahrazeno novým. Je jisté, že už tehdy stálo jádro trvale obydleného domu, který je znám ze starých obrázků až do doby, kdy byl v jeho blízkosti v roce 1910 postaven lovecký zámeček. Sloužil též coby fořtovna, ale střechu nad hlavou zde našli i financové.V té době se již čím dál více častěji zastavovali procházející poutníci a pocestní. Poté, co byla zbudována v letech 1893 - 1895 nová silnice z Bílého Potoka, která nahradila strmou a nepohodlnou cestu, návštěvníků začalo přibývat. Hostinec byl široko daleko jediným, a tak je tomu i dnes, místem a útočištěm poutníků a návštěvníků, takže o ně nebyla nouze. Díky tomu se také postupně stavení rozšiřovalo. Jednou přibylo dolní, potom horní křídlo, jindy prosklená veranda. Podnikaví správci nepochybně nacházeli u vrchnosti podporu, protože ta musela s jejich budováním souhlasit.Podle katastrálních knih zjistíme, že dům čp. 163, nacházející se na katastru obce Weissbach, později Bílý Potok, patřil v roce 1874 Eduardu, hraběti Clam-Gallasovi. Po něm i dalším hrabatům ze stejného rodu - Christian Christof a Franz. Na počátku 20. let minulého století se opakovaně zamýšlelo převzetí Státním pozemkovým úřadem, tehdy ale stát ještě neuspěl.Počátkem 30. let minulého století došlo k zániku oblíbené "staré myslivny", zvané též kdysi česky Nad Vitkou . V té době v ní hospodařil nájemce Klubu čs. Turistů. Večer 16. června 1932 se okolí rozzářilo zlověstným ohnivým živlem a popelem lehlo vše, co na stavení bylo ze dřeva. A dřevěné bylo bohužel téměř všechno. Smutek se rozhostil ve všech duších milovníků této starobylé chaty.

zdroj textu :https://www.bily-potok.cz/.../povidani-o-smedave-wittighaus/

archiv Jiří Peterka

Horská chata na Smědavě je nekorunovanou královnou jizerskohorských chat a už více než století i nejnavštěvovanějším turistickým zařízením svého druhu v širokém okolí. Vznikla roku 1841 na místě staršího stavení, o němž pochází první zmínka z roku 1814. Na vysoko položené enklávě se zprvu provozovalo budní hospodářství, ale na přelomu století se hlavním zdrojem obživy stal rostoucí turistický ruch. Po několika přestavbách a přístavbách budova 16.6.1932 ve večerních hodinách do základů vyhořela. Na jejím místě byla postavena nová chata, jejíž projekt vypracoval architekt František Zejdl z Horního Růžodolu. Říšský svaz turistů vydal pro své členy zákaz tuto českou chatu navštěvovat.

(Zdroj: Stalo se na severu Čech 1900/2000, vydáno roku 2001)


Horská chata Smědava 1929 (archiv J.Peterka)
Horská chata Smědava 1929 (archiv J.Peterka)

Zhoubný požár 16. června 1932 zničil chatu Smědavu a zarmoutil tisíce lidí, kteří zde vziměiv létě nacházeli přístřeší i občerstvení. Až do poloviny 19. století to byli hlavně poutníci z Jablonecka, kteří tudy staletí procházeli do Hejnic při mariánských poutích. Prý od nich kdysi vybírali majitelé sousedního navarovského panství i "mýto" V posledních 120 letech vyhledávají Smědavu hlavně turisté; v zimě je kdysi odtud svážely do Bílého Potoka saně rohačky. Po požáru byla proto chata (tehdy již v majetku KČT) znovu postavena a roku 1935 opět otevřena. Z Frýdlantu jezdí na Smědavu denně - v létě třikrát, v zimě jednou - státní autobus. Dříve veřejná cesta ze Smědavy na Jizerku je od roku 1964 uzavřená. (1932)

zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

archiv Tomáš Malec
archiv Tomáš Malec
Tomáš Malec - Když vyhořela.😉Foto ze soukromé sbírky rok 1933
Tomáš Malec - Když vyhořela.😉Foto ze soukromé sbírky rok 1933

Chata č.2

archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1930
1930
Chata Smědava-odesláno 1947. (archiv j.Peterka)
Chata Smědava-odesláno 1947. (archiv j.Peterka)
1929 (zdroj: https://www.ebay.com/
1929 (zdroj: https://www.ebay.com/
1936 (archiv Jany Zahurancové)
1936 (archiv Jany Zahurancové)
Horská chata Smědava (archiv J.Peterka)
Horská chata Smědava (archiv J.Peterka)
Chata Smědava na snímku z roku 1936 (archiv J.Peterka
Chata Smědava na snímku z roku 1936 (archiv J.Peterka
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
Chata Smědava interier v roce 1940
Chata Smědava interier v roce 1940
1937
1937
1930
1930
Smědava 50.léta (archiv J.Kutílek)
Smědava 50.léta (archiv J.Kutílek)

Smědava 50.léta (archiv J.Kutílek) komentář Ing.Rudolf |Kittler - hoteliér Šádek. Jiří a Marie Šádkovi byli kamarádi babičky s dědou. Postavili si velký dům v Bílém potoce, měli žlutého Wartburga 353 Tourist, 20 let byli na Smědavě a pak ještě správcovali na Staré Pile na Jizerce. Dcery také pracovaly v tomto oboru. Dnes oba manželé leží v hrobě na místním hřbitově v Bílém Potoce.

1954 (foto Vilém Boháč)
1954 (foto Vilém Boháč)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
70.léta (zdroj: Turistický Oddíl Potok )
70.léta (zdroj: Turistický Oddíl Potok )
 to zima 1985/1986 nad Smědavou. To jsme mívali sněhu! (archiv Ladislav Hanslik)
to zima 1985/1986 nad Smědavou. To jsme mívali sněhu! (archiv Ladislav Hanslik)

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček v roce 1930
Lovecký zámeček v roce 1930

Na přelomu 19. a 20. století nabízela chata na Smědavě návštěvníkům deset pokojů s třiceti lůžky. Tři pokoje se daly vytápět a do domu byl zaveden vodovod. Vybavení staré boudy, v níž navíc sídlil i fořt, však účastníkům panských honů neposkytovalo dostatečný komfort. Proto zde dal hrabě Clam-Gallas postavit pro pohodlí svých hostů dřevěný lovecký zámeček. Na vzácné fotografii z roku 1910 fortelbní řemeslníci právě dokončují jeho stavbu. Objekt tady stál až do listopadu roku 1969. Tehdy kdosi zatopil v kamnech zaústěných do vadného komína a zakrátko ze zámečku zbylo jen spáleniště.

lovecký zámeček v roce 1910 (budova vpravo)
lovecký zámeček v roce 1910 (budova vpravo)

Chata Smědava leží na úpatí Jizery, druhé nejvyšší hory Jizerských hor (1 122 m); vzadu za jejími svahy se zvedá lesnaté úbočí jen o necelých 40 m nižší Smědavské hory. Údolím mezi nimi protéká Bílá Smědá. Dům v pravé části pohlednice (a v detailu na dolní pohlednici) je lovecký zámeček, který nechal postavit roku 1910 hrabě František Clam-Gallas, když rozšiřoval oboru pro jelení zvěř ido východní části hor. Rozlehlou západní část obory vybudoval na 55 km? jeho otec Eduard již v letech 1848-52. Po roce 1945 sloužil smědavský zámeček jako ubytovna lesní správy. Trestuhodnou neopatrností shořel v listopadu 1969.

zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko , 2009)

Clamgallasovský lovecký zámeček vznikl při rozšiřování jizerskohorské obory v letech 1910-11. Na snímku ze čtyřicátých let ho vidíme stát vpravo od turisty oblíbené Smědavské chaty. Stavení, v němž byli ubytováni polští dělníci, 18. 11. 1969 vyhořelo. Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900/2000, 2001

Chata č.3

Demolice chaty Smědava. Fotografie z pondělí 6.října 2021.
Demolice chaty Smědava. Fotografie z pondělí 6.října 2021.

Ikonu Jizerek nahradí wellness hotel. Začalo bourání chaty na Smědavě

takto nějak biude zřejmě vypadat nová chata (Foto od Jaroslav Jarda Demčák)
takto nějak biude zřejmě vypadat nová chata (Foto od Jaroslav Jarda Demčák)

Říjen 2022

zdroj: Genus

Smědava. Tak která byla hezčí?

autor příspěvku Dan Smolucha

Smědava (Wittigtal)

Smědava (německy Wittighaus) je název oblasti kolem stejnojmenné horské chaty v Jizerských horách ve výšce 847 m n. m. Toto sedlo pod Smědavskou horou je vrcholem jediné silnice protínající Jizerské hory a propojující Bílý Potok a Desnou.

Oblast byla osídlena patrně od roku 1814, kdy zde žili dřevaři, uhlíři a pastevci skotu. Turistickou oblastí se stala až v polovině 19. století, roku 1841 byla na soutoku Smědých postavena první turistická chata. Roku 1891 byla k chatě přivedena silnice od Bílého Potoka a následně byla chata rozšířena o dvě křídla a prosklenou verandu. Chata brzy přestala vyhovovat zámožnějším hostům, proto nechal majitel panství - hrabě Clam-Gallas roku 1910 na protější straně silnice postavit pro své přátele nevelký dřevěný lovecký zámeček. Roku 1895 byly na trati ze Smědavy do Bílého Potoka uspořádány první závody v jízdě na saních v Čechách. Dne 16. června 1932 chata vyhořela, roku 1935 byla postavena chata nová, stavěná podle návrhu architekta Františka Zejdla. Lovecký zámeček shořel 7. listopadu 1969. Turistická chata byla v říjnu 2021 majitelem bezcitně a za pochybných událostí stržena a nahradí ji zřejmě luxusní wellness.

(zdroj: Wikipedia)

foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie
5.5.2024 foto Matyáš Gál
5.5.2024 foto Matyáš Gál