Škola Zahrádky 

23.03.2021

Základní škola a Mateřská škola

Zahrádky

Základní a mateřská škola
Základní a mateřská škola

Historie školy

Snaha o zřízení české školy v Zahrádkách byla až do roku 1918 marná. V té době žilo v obci 900 obyvatel, z toho asi 200 Čechů. Němci zde měli v r. 1871 nově vystavenou trojtřídní školu. České děti byly tedy nuceny chodit do školy německé.

Po dosažení naší státní samostatnosti v r. 1918 se začali zahrádeční Češi důrazně hlásit o své právo na českou školu. V září 1921 byla otevřena první česká státní obecná škola v Zahrádkách. Docházelo do ní 41 dětí. Protože byla škola v nevyhovujících podmínkách hospodářského stavení, bylo v r. 1924 započato se stavbou nové české školy.

4. října 1925 byla slavnostně otevřena nová budova České státní národní školy v Zahrádkách. Učilo se ve dvou třídách. Byla zde umístěna i česká knihovna.

Od r. 1938 do 1945 se ve škole nevyučovalo.

Prvním poválečným ředitelem školy byl jmenován pan Evžen Vronský. Škola byla válečnými událostmi velmi poškozena. Ale 1. září 1945 zde byl již zaveden vodovod, telefon, v každé třídě stál klavír. Ve školním roce 1946 - 47 bylo ve škole zapsáno již 106 dětí. Byly mnoha národností – Poláci, Slováci, Maďaři, Rumuni. Škola byla trojtřídní.

V r. 1958 došlo k velké změně. Z naší školy se stala osmiletá střední škola s 246 žáky. Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo v obci internát pro děti, jejichž rodiče pracovali v zahraničí. Tento stav trval až do r. 1967. Potom se škola opět stává trojtřídní a od roku 1970 se vyučuje ve dvou třídách.

V roce 1982 začala celková rekonstrukce školní budovy. V době oprav se vyučovalo v náhradních prostorách budovy č.p. 4 v blízkosti zámku. Žáci se do zmodernizované budovy vrací v r. 1983. Počty dětí se pohybují kolem 30.

V roce 2003 byl zaveden pátý postupný ročník. K datu 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem a spojuje se do jednoho zařízení se školou mateřskou. Nejprve každá škola ve své budově, v r. 2005 jsou sestěhovány do budovy základní školy.

zdroj: https://www.skolazahradky.cz/index.php?page=historie

Výpisy z kroniky Základní školy školy v Zahrádkách z let 1921 – 1977

Snažili jsme se o co největší přesnost výpisů, takže slohové obraty nebo zdánlivé gramatické nepřesnosti jsou uvedeny podle skutečného zápisu v kronice. Dodatečné poznámky jsou v závorkách psány kurzívou.

Obec a škola ve šk. roce 1921/22

Zahrádky u České Lípy (dříve se jmenovaly Nové Zámky, německy Neugarten). Náležejí k ní osady Sechstate (Šestidomí), Horšen (domy v okolí hráze Novozámeckého rybníka) a Karba, dále dvory Ramš, Nový Dvůr a několik samot. Dle posledního sčítání lidu má 902 obyvatelů, z toho Čechů je 186 duší, což znamená přes 20 %. V místě je pěkný zámek se starým krásným parkem, kostel sv. Barbory s hrobkou bývalých hrabat Kouniců, německá trojtřídní škola (budova bývalé mateřské školy, v současnosti obecního úřadu), nyní česká státní jednotřídní obecná škola, pošta, telefon, telegraf, četnická stanice, český a německý lékař, 9 hostinců, ale vesměs v německých rukou. Jest tu i menší pivovar, mlýn a správa velkostatku. Poměry národnostní jsou velmi neutěšené. Na stanici železniční není ani jeden český úředník a zřízenec, poštmistrem stal se zde v poslední době sice Čech, ale ze 3 listonošů jsou všichni Němci. Z dvoučlenné stanice četnické jest 1 Čech, a velitelem je Němec. Českou menšinu tvoří hlavně dělnictvo, zaměstnané na zdejším velkostatku a v okolních dvorech Ramš, Nový dvůr, Holany a Nedam. Dále jsou zde Češi: panský lékař, učitel, poštmistr, důchodní, hospodářský správce, vrchní porybný, 2 zahradníci, zámecký správce a klíčná v zámku. Pro zajímavost budiž uvedeno, že v poslední době zakročila odbočka Bundu der Deutschen v Č.Lípě u majitelky velkostatku, aby všechny české zaměstnance ze svých služeb propustila. Deputaci se však nevyhovělo a české zřízenectvo na velkostatku ponecháno. Ve zdejší obci býval na letním pobytu náměstek vrchního účetního Národní politiky z Prahy pan Josef Wiesner. Vybídnul některé občany, aby se postarali o založení české školy zde. Josef Krametbauer, kovář zde, obešel všecky české rodiče a učinil soupis českých dítek, jichž bylo zapsáno 41. To se stalo v měsíci květnu 1921. Zřízení české školy bylo povoleno 26.8.1921. Nejpalčivější bylo opatření školních místností, kde se teprve po důkladných opravách, jež vyžadovaly 30000.- Kč mohlo vyučovati v hospodářském stavení (dřívější sýrárně) náležející panství (to je, nyní již zbouraná, budova naproti bývalému pivovaru, také již zbouranému, kde bydlel p. Turza). Budova je zčásti osazena hospodářským zvířectvem, zčásti jsou v ní i byty deputátníků. Prvním učitelem a správcem školy stal se František Bubák, industriální učitelkou (ženské ruční práce) ustanovena Pavla Foglarová, učitelem římsko katolického náboženství ustanoven P. Bernard Brand. V měsíci lednu 1922 byla volba do místního školního výboru a za předsedu zvolen Josef Hudeček, šafář na Novém Dvoře. Nejradostnější a nejslavnější den pro každého uvědomělého Čecha, výroční den prohlášení naší státní samostatnosti, významný i tím, že jej již oslavily 28. října 1921 české Děti zahrádecké poprvé ve své české škole. Malé této rodinné slavnosti byli přítomni i hosté z Prahy a mnoho členů české menšiny z České Lípy. Z okna české školy zavlála ponejprv naše trojbarevná státní vlajka, odpoledne se zahrálo loutkové divadlo "Život za republiku". Pohoštění bylo umožněno laskavým přispěním pánů Soukupa a Zajíčka. Darovali k tomuto účelu potřebné mléko a máslo. Jiní darovali mouku a cukr, takže koupena byla pouze čokoláda, hrozinky a koření, Školní rok se ukončil 28. června 1922. České dítky, chodící ještě před rokem do německé školy zde, měly velmi nepatrný, skoro žádný, pojem o své vlasti. Byly zanedbávány duševně a vůbec málo všímány v německé škole. Těžko chápaly v české škole a i těžko se učily. Muselo se jíti ve vyučování i výchově krok za krokem velmi pomalu, by se jim vštípily základní pojmy o vlasti a řeči mateřské. Ve školním roce 1921/22 bylo na naší škole a) na počátku šk. roku 41 dětí b) na konci šk. roku 39 dětí c) ze Zahrádek chodilo 37 dětí..........