Petrovice

26.10.2021
1920 (zdroj: https://www.portafontium.eu)
1920 (zdroj: https://www.portafontium.eu)
Petrovice Roubený dům s břidlicí obloženým štítem. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Roubený dům s břidlicí obloženým štítem. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Velký dům s roubenou světnicí a hrázděným patrem na severním konci vsi. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Velký dům s roubenou světnicí a hrázděným patrem na severním konci vsi. Foto: Jiří Kühn.
Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích
Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích
Petrovice Kostel Nejsvětější Trojice na návrší uprostřed vsi. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Kostel Nejsvětější Trojice na návrší uprostřed vsi. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Interiér kostela Nejsvětější Trojice (léto 2020). Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Interiér kostela Nejsvětější Trojice (léto 2020). Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Zvonice na jižním okraji osady. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Zvonice na jižním okraji osady. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Novodobá dřevěná zvonice v centru vsi. Vpravo od ní stojí Palmeho kříž. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Novodobá dřevěná zvonice v centru vsi. Vpravo od ní stojí Palmeho kříž. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Tato pohlednice zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice ze svahu Petrovického vrchu. Uprostřed vyniká kostel Nejsvětější Trojice a zcela vlevo je bývalá škola. Domy u cesty v popředí dnes již nestojí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Petrovice Tato pohlednice zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice ze svahu Petrovického vrchu. Uprostřed vyniká kostel Nejsvětější Trojice a zcela vlevo je bývalá škola. Domy u cesty v popředí dnes již nestojí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
zdroj: https://oldthing.de
zdroj: https://oldthing.de
Petrovice Tato pohlednice zachycuje petrovickou náves na počátku 20. století. Zástavba podél žitavské silnice se později hodně změnila, ale nejvýrazněji ji postihly poválečné demolice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Tato pohlednice zachycuje petrovickou náves na počátku 20. století. Zástavba podél žitavské silnice se později hodně změnila, ale nejvýrazněji ji postihly poválečné demolice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice Na této pohlednici vidíme budovu celního úřadu, který měl v období první republiky statut vedlejšího celního úřadu II. třídy. V pozadí je kostel Nejsvětější Trojice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Na této pohlednici vidíme budovu celního úřadu, který měl v období první republiky statut vedlejšího celního úřadu II. třídy. V pozadí je kostel Nejsvětější Trojice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Tato litografie zachycuje bývalý hostinec „U Palmy“ někdy v letech 1899-1905, kdy jej vlastnil Heinrich Arlt. Hostinec se nějaký čas nazýval také „U Hvozdu“. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Tato litografie zachycuje bývalý hostinec „U Palmy“ někdy v letech 1899-1905, kdy jej vlastnil Heinrich Arlt. Hostinec se nějaký čas nazýval také „U Hvozdu“. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice jsou nevelká podhorská ves, ležící poblíž státní hranice na horním toku Kněžického potoka asi 4,5 km severně od Jablonného v Podještědí, k němuž dnes administrativně patří. Stejně jako další vesnice v okolí byly zřejmě založeny během kolonizace českého pohraničí ve 13. století, ale písemně se poprvé připomínají až roku 1391, kdy patřily k jablonskému panství. Obec ležela na staré zemské stezce, vedoucí z Čech přes Jablonné do Žitavy, jejíž význam posílil Karel IV. tím, že ji nechal mezi lety 1343 a 1357 nově upravit a obchodníkům zakázal jezdit do Lužice po jiných cestách. Obyvatelé Petrovic i sousedního Lückendorfu si tehdy vedle nevýnosného zemědělství, chovu dobytka, lesních prací a řemesel přivydělávali také jako povozníci při překonávání horského hřebene. O mnohem dřívějším používání zdejší cesty možná svědčí antická mince s obrazem římského císaře Galliena z roku 258, nalezená na poli směrem ke Kněžicím.
Výhodná poloha na zemské stezce ale přinášela problémy ve válečných dobách. Za husitských válek byla obec i s okolními vesnicemi zcela vypálena a vesničané zřejmě hodně vytrpěli i za třicetileté války. Právě tudy prý ujížděl po prohrané bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620 zimní král Friedrich Falcký do slezské Vratislavi. Roku 1717 byl ve vsi panský dvůr a 29 domů, v nichž žilo 195 obyvatel. Život v 18. století ztěžovaly prusko-rakouské války, a pokud se zde přímo nebojovalo, museli se vesničané postarat vojákům o ubytování, potraviny a píci pro koně. Roku 1745 byly Petrovice vydrancovány Trenckovými Pandury a za sedmileté války v letech 1756-1763 vojáci vykopali na nedalekém Červeném vršku šance. K menším šarvárkám tu došlo i roku 1778. V následujícím roce podnikl císař Josef II. inspekční cestu po severních Čechách, při níž 17. září projel i Petrovicemi.
Také za napoleonských válek v srpnu 1813 pronikli do zdejší krajiny vojáci polského knížete Poniatowského a několik tisíc se jich asi na 10 dní utábořilo na tzv. Polském návrší u Petrovic. Večer 19. srpna se na zdejší celnici cestou do Jablonného zastavil Napoleon se svým doprovodem, aby si tu prohlédl mapy.
Kromě válek trápily obyvatele také různé nemoci, zejména mor, který zde řádil v letech 1518, 1568, 1607 a 1680. V letech 1770-1772 byly Petrovice postiženy tyfem, a roku 1850 cholerou.

Petrovice nikdy neměly vlastní faru a zdejší kostel Nejsvětější Trojice, postavený roku 1816, byl jen filiálním kostelem farního chrámu v Jablonném. Od 17. století se ve vsi rozšířila podomácku provozovaná výroba příze, plátna a bavlněných tkanin. V roce 1843 obec dosáhla nejvyššího počtu 913 obyvatel, ale s rozvojem textilního průmyslu ve větších městech a obcích domácká výroba postupně zanikala a řada tkalců odcházela za prací do továren v Jablonném, Loučné nebo Hrádku.
Ve vsi existovala také škola. Zpočátku se učilo v různých soukromých domech, ale již roku 1777 obec postavila vlastní školní budovu. Ta ale časem přestala stačit, takže v roce 1872 musela být v jiném domě upravena druhá třída a roku 1897 byla na jižním konci vesnice postavena nová patrová školní budova se dvěma třídami.

V roce 1900 měly Petrovice 142 domů a 756 obyvatel. První světová válka si v obci vyžádala 39 padlých a nezvěstných, kterým byl později postaven pomník. V letech 1922-1925 byla do vsi přivedena elektřina. Ještě před koncem 2. světové války žilo v Petrovicích 532 lidí, ale po odsunu německých obyvatel v letech 1945-1946 se obec vylidnila, protože nových českých osídlenců sem mnoho nepřicházelo. Řada domů proto zůstala opuštěná a část z nich byla později zbořena. Některé domy využívaly pražské podniky jako rekreační střediska. Po komunistickém převratu v roce 1948 byly zlikvidovány soukromé živnosti a ve vsi zůstal jen hostinec a prodejna Jednoty. Na jaře 1951 tu bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, které se ale po 3 letech rozpadlo, takže rolníci se na čas vrátili k soukromému hospodaření a v roce 1958 vstoupili do státního statku. Ostatní obyvatelé museli dojíždět za prací do Jablonného nebo vzdálenějších míst. Od počátku 60. let rostl zájem o neobydlené domy, které se upravovaly na chalupy. Stálých obyvatel ale ubývalo a v roce 1973 tu byla kvůli nedostatku dětí zrušena škola. Od 1. ledna 1981 byly Petrovice spolu s dalšími obcemi v okolí připojeny k Jablonnému v Podještědí.

Na vyvýšenině uprostřed vsi stojí pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice, jehož stavba byla zahájena v roce 1815 a 11. listopadu následujícího roku byl vysvěcen. Kostel byl vystavěn na ruinách bývalé panské sýpky a zbytky jejích zdí s typickými okénky jsou dodnes součástí severní a západní stěny kostela. Roku 1884 byl kostel renovován. Jednolodní obdélná stavba je ukončena segmentově uzavřeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá sakristie. V průčelí na západní straně je zdobený pískovcový vstupní portál a nad štítem vyčnívá malá dřevěná věž s cibulovou bání a lucernou. Vnitřní zařízení pocházelo většinou z 1. poloviny 19. století. Na jednom z bočních oltářů byla pozoruhodná socha sv. Josefa z 1. poloviny 18. století a umělecky hodnotné byly také rokokové obrazy sv. Vavřince a Panny Marie Karlovské z doby kolem roku 1758. Na dřevěné kruchtě, podepřené dvěma pilíři, byly klasicistní varhany z roku 1830 od zákupského varhanáře Johanna Michaela Nasseho. Po 2. světové válce ale kostel zchátral a nějaký čas sloužil jako skladiště, takže dnes se v něm dochoval už jen poškozený hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice, kazatelna a křtitelnice. Ostatní vybavení včetně lavic bylo odvezeno nebo zničeno. Od roku 2014 se kostel postupně opravuje.

Severně od kostela stojí patrová zděná budova bývalé celnice z roku 1784, ve které se 19. srpna 1813 zastavil Napoleon Bonaparte. Jedním z nejstarších domů v obci byla zřejmě rychtářská krčma na jižním konci vsi, která bývala součástí panského dvora. Později v ní byl hostinec "U panského domu" a dnes slouží stejnému účelu jako hostinec U Lípy. V jeho sousedství stojí barokní zvonice z poloviny 18. století, kterou tvoří hranolová věž s cibulovou střechou a lucernou, k níž byla později přistavěna nižší kaplička s křížovou klenbou.

Na křižovatce pod kostelem stojí novodobá dřevěná zvonička a vedle ní Palmeho kříž, který zřídil v roce 1847 místní učitel Wenzel Herrgeschell u zaniklé Palmeho hospody na severním konci obce. Odtud byl v 90. letech 20. století přestěhován na nynější místo a v říjnu 2005 byl opraven. Asi 60 m severozápadně od něj stojí pod stromy ve vidlici cest kamenný pomník obětem 1. světové války, vysvěcený 23. srpna 1925, a na samém konci cesty, vedoucí vpravo od něj, stojí mezi dvěma lípami vysoký pískovcový sokl s dřevěnou sochou sv. Jana Nepomuckého, zřízený v roce 1863 zdejším sedlákem Josefem Schubertem. V červnu 2006 byla památka z iniciativy německých rodáků renovována.

Asi 1 km jižně od centra obce po pravé straně silnice do Jablonného v Podještědí stojí ve stínu tří lip památkově chráněná Boží muka, lidově nazývaná Modrá kaple. Na širokém zdobeném soklu je užší kaplice s křížkem, v jejímž výklenku je soška Panny Marie chráněná kovanou mříží. Památku nechal v roce 1680 vystavět Johann Jakob Schmidt z Jablonného.

Někde na východním svahu Sokolu bývala železnorudná štola, pocházející snad z 16. nebo 17. století, a severozápadně od obce stávala kdysi vápenka, zpracovávající zdejší vápnité pískovce, jejíž stopy prý byly patrné ještě ve 20. letech 20. století.

V Petrovicích se narodil ředitel českolipské reálné školy Rudolf Walda, který byl jedním ze zakladatelů a dlouholetým předsedou Severočeského exkurzního klubu.

(zdroj:https://www.luzicke-hory.cz )

Petrovice Památkově chráněná Boží muka u silnice do Jablonného. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Památkově chráněná Boží muka u silnice do Jablonného. Foto: Jiří Kühn.
Petrovice Tato pohlednice z doby před rokem 1930 zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice od západu z úpatí vrchu Sokol. Pohlednice ze sbírky Jaroslava Beneše.
Petrovice Tato pohlednice z doby před rokem 1930 zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice od západu z úpatí vrchu Sokol. Pohlednice ze sbírky Jaroslava Beneše.
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice Na  meziválečné pohlednici vidíme jižní část Petrovic s barokní zvonicí  (uprostřed). Za osadou vlevo vystupuje vrch Sokol a v pozadí za ním  Hvozd. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Na meziválečné pohlednici vidíme jižní část Petrovic s barokní zvonicí (uprostřed). Za osadou vlevo vystupuje vrch Sokol a v pozadí za ním Hvozd. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Srovnáme-li tuto pohlednici s předchozím obrázkem, zjistíme, že během prvních tří desetiletí 20. století došlo ve střední části vsi k řadě změn. K některým stavením bylo přistavěno patro, jiné domy byly nahrazeny novostavbami. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Srovnáme-li tuto pohlednici s předchozím obrázkem, zjistíme, že během prvních tří desetiletí 20. století došlo ve střední části vsi k řadě změn. K některým stavením bylo přistavěno patro, jiné domy byly nahrazeny novostavbami. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „U Jelena“ čp.97, který stával na návsi pod kostelem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „U Jelena“ čp.97, který stával na návsi pod kostelem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice  Krásný pohled na objekt petrovického celního úřadu před první světovou válkou. Dobře je vidět označení celního úřadu dvouhlavým rakouským orlem. Na pruhovaném sloupku v rakouských barvách vpravo je bílá obdélníková tabule pro označení celniště. Petrovický celní úřad byl od roku 1853 vedlejším celním úřadem II. třídy, což se pozná i dle provedení této tabule. Vedlejší celní úřady I. třídy a úřady vyšší měly označení prostoru celniště (Amtsplatzt) na bílé oválné tabuli s červeným nápisem a císařským orlem nad nápisem. Naproti tomu u vedlejší celních úřadů fi. třídy se používaly, tak jak je na snímku, bílé obdélníkové tabule s černým nápisem a s císařským orlíčkem umístěným pod ním.  zdroj: Jaroslav Beneš - Finanční stráž na severu Čech - katalog z výstav, 2019
Petrovice Krásný pohled na objekt petrovického celního úřadu před první světovou válkou. Dobře je vidět označení celního úřadu dvouhlavým rakouským orlem. Na pruhovaném sloupku v rakouských barvách vpravo je bílá obdélníková tabule pro označení celniště. Petrovický celní úřad byl od roku 1853 vedlejším celním úřadem II. třídy, což se pozná i dle provedení této tabule. Vedlejší celní úřady I. třídy a úřady vyšší měly označení prostoru celniště (Amtsplatzt) na bílé oválné tabuli s červeným nápisem a císařským orlem nad nápisem. Naproti tomu u vedlejší celních úřadů fi. třídy se používaly, tak jak je na snímku, bílé obdélníkové tabule s černým nápisem a s císařským orlíčkem umístěným pod ním. zdroj: Jaroslav Beneš - Finanční stráž na severu Čech - katalog z výstav, 2019
Petrovice Na pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme kostel Nejsvětější Trojice s charakteristickou dřevěnou věží, stojící bezprostředně při silnici. Vysvěcen byl v roce 1816. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Na pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme kostel Nejsvětější Trojice s charakteristickou dřevěnou věží, stojící bezprostředně při silnici. Vysvěcen byl v roce 1816. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Na  pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme hostinec „Panský dům“  (Herrenhaus), původně označovaný jako „Kretscham“. Dům, stojící dodnes  na jižním okraji obce, byl do této podoby přestavěn rodinou Mengemannů,  která jej vlastnila téměř celou první polovinu 20. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Petrovice Na pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme hostinec „Panský dům“ (Herrenhaus), původně označovaný jako „Kretscham“. Dům, stojící dodnes na jižním okraji obce, byl do této podoby přestavěn rodinou Mengemannů, která jej vlastnila téměř celou první polovinu 20. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
fotku školy v Petrovicích z doby, krátce po válce. (archiv Jaroslav Beneš)
fotku školy v Petrovicích z doby, krátce po válce. (archiv Jaroslav Beneš)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Alena Brabcova - foto 22.1.2024. Po kompletni a velmi citlivé rekonstrukci
Alena Brabcova - foto 22.1.2024. Po kompletni a velmi citlivé rekonstrukci

Z počátků československé finanční stráže v Petrovicích. 

Fotografie byla pořízena kolem roku 1921 před Myslivnou č. 6. Zleva stojí strážmistr Václav Šťastný, finanční tajemník Jaroslav Čapek a vrchní strážmistr Heřman Reiss. Jaroslav Čapek, povýšený roku 1923 na finančního radu, působil u Okresního finančního ředitelství v Litoměřicích, kde měl na starosti dozor nad službou finanční stráže. Po vydání celního zákona v roce 1927 a S tím spojené reorganizaci sboru působil nadále v Litoměřicích jako exponovaný úředník okrskové celní správy, tedy jako náměstek zemského inspektora finanční stráže. Od 1. ledna 1933 pak vykonával funkci náměstka zemského inspektora v Praze na Okrskové celní správě při Zemském finančním ředitelství. V roce 1934 byl Jaroslav Čapek povýšen na vrchního finančního radu a koncem 30. let se pak stal i přednostou Okrskové celní správy pro zemi Českou. 

(zdroj: Jaroslav Beneš - Finanční stráž na severu Čech, 2019)

Názvem Na Šestce se označuje samota, ležící v širokém sedle (466 m) mezi Hvozdem a Sokolem asi 2 km od Petrovic. Samota byla pojmenovaná podle lesního oddělení číslo 6, ve kterém dříve stávala lesovna, u níž se scházeli myslivečtí střelci z české i saské strany hor k soutěžím ve střelbě na terče. Později v ní byla zřízena výletní restaurace, která se již před koncem 19. století stala oblíbeným výletním místem. Ve starých průvodcích se uvádí, že odtud byl pěkný výhled na Tlustec, Ralsko a Bězděz. Hostinec patřil k Heřmanicím a spolu s okolními lesy byl majetkem města Žitavy. Po 2. světové válce byl ale zbořen a dnes tu z něj zůstaly už jenom zbytky základů a několik vzrostlých stromů, které stínily přilehlou zahradu. Nedaleko západně odtud stojí novější vila z 1. poloviny 20. století. Po roce 1948 ji dlouhá léta využívaly Lidové milice a dnes slouží jako chata Seleška libereckým Junákům. U cesty před chatou je upravená kamenná studánka.

Chata č.6- nyní Skautská chata Seleška

Skautská chata Seleška se nachází v krásném místě v CHKO Lužické hory poblíž obcí Heřmanice v Podještědí a Petrovice v Podještědí nedaleko státních hranic s Německem. Chata je zděnou dvoupatrovou budovou nabízející kvalitní zázemí pro akce oddílů dětských spolků a kolektivů, kurzů, a nejrůznějších víkendových i vícedenních akcí.

zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Zdroj: Aukro
Zdroj: Aukro
https://www.ak-ansichtskarten.de
https://www.ak-ansichtskarten.de
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
Jablonné v Podještědí (1925)
Jablonné v Podještědí (1925)
Jablonné v Podještědí v roce 1939 (zdroj: https://www.ebay.com )
Jablonné v Podještědí v roce 1939 (zdroj: https://www.ebay.com )

Sokol u Petrovic

Pohlednice z roku 1935 zachycuje výhled z Hvozdu přes vrch Sokol u Petrovic k Ještědu (na obzoru vlevo). V lese v popředí je samota s hájovnou Na Šestce.
Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.

zdroj:https://www.luzicke-hory.cz/galerie/index.php?pg=hpsokoc#gallery

Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice 1937 Penzion 'Posselt' (archiv J.Peterka)
Petrovice 1937 Penzion 'Posselt' (archiv J.Peterka)
Petrovice 1930 (archiv J.Peterka)
Petrovice 1930 (archiv J.Peterka)
Petrovice Tato litografie zachycuje bývalý hostinec „U Palmy“ někdy v letech 1899-1905, kdy jej vlastnil Heinrich Arlt. Hostinec se nějaký čas nazýval také „U Hvozdu“. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Tato litografie zachycuje bývalý hostinec „U Palmy“ někdy v letech 1899-1905, kdy jej vlastnil Heinrich Arlt. Hostinec se nějaký čas nazýval také „U Hvozdu“. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Petrovice Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „U Jelena“ čp.97, který stával na návsi pod kostelem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz)
Petrovice Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „U Jelena“ čp.97, který stával na návsi pod kostelem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz)
archiv Nikola Pudduová
archiv Nikola Pudduová
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Petrovice (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)
archiv Jaroslav Beneš
archiv Jaroslav Beneš
Petrovice (Láďa Psigoda)
Petrovice (Láďa Psigoda)