Obecná škola Dolní Světlá

12.04.2021
Foto kolem r.1905 (archiv J.Freier)
Foto kolem r.1905 (archiv J.Freier)
Detail pamětní desky umístěné na fasádě školy
Detail pamětní desky umístěné na fasádě školy

Obecná škola Dolní Světlá

Původní název:Volksschule Nieder-Lichtenwalde čp. 144

Rok postavení:1825

Obecná škola v Dolním Lichtenwaldu (od roku 1946 Dolní Světlá) byla postavena poté, co se vyučování v soukromých domech a najatých prostorách ukázalo jako dále neúnosné. Přízemní objekt nové školy, postavený v letech 1824-1825 za částečného využití robotní povinnosti místních rolníků, si vyžádal náklad 14.000 zlatých. V roce 1876 bylo obci uloženo rozšíření školy o jednu třídu, pročež byla nakonec 1. dubna 1879 zahájena přístavba druhého podlaží školy. Po dobu stavby byly pro potřebu vyučování a ubytování řídícího učitele najaty místnosti ve dvou soukromých domech. Dostavba byla dokončena 7. září 1881 a vysvěcena 13. září téhož roku. V roce 1903 byla škola vybavena vlastním vodovodem, který se však neosvědčil a řádné a pravidelné dodávky pitné vody se tak škole dostalo až napojením na obecní vodovod, zřízený v roce 1910. Budova byla elektrifikována roku 1922.V roce 1952 byla budova školy opuštěna a až do zrušení školy v Dolní Světlé v roce 1963 se vyučovalo v čp. 133 (budova někdejší staré celnice). Původní škola čp. 144 se koncem roku 1952 stala sídlem místního národního výboru a místní lidové knihovny, přičemž přízemní prostory objektu byly adaptovány na prodejnu potravin. Na fasádě školy byla 30. října 1898 osazena pamětní deska na památku zdejších padlých v Prusko-rakouské válce roku 1866 a k oslavě 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Poté, co byla po první světové válce z úředního nařízení sejmuta, našla úložiště na půdě školy, kde zůstala na mnoho desítek let zapomenuta. Teprve v roce 2013 se ji z iniciativy zdejšího historika Ladislava Pavýzy podařilo rehabilitovat a umístit do interieru obecní kaple.Zdroj:KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925PAVÝZA, Ladislav: Dolní Světlá, ohlédnutí za minulostí, 2006REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens

Dnešní podoba budovy
Dnešní podoba budovy

Dolní Světlá, dnešní apartmány Celnice u parkoviště a kapličky. Jedná se o původní budovu finanční stráže a celního úřadu v Dolní Světlé z roku 1913. Objekt sloužil finanční stráži až do jejího zrušení v roce 1949. Po druhé světové válce zde krátkou dobu sídlila pošta a úřadovala zde i Místní správní komise. Po zrušení finanční stráže byla v objektu škola, následně budova sloužila jako kasárna pohraniční stráže. V nedávných letech zde byla restaurace a pension s příznačným názvem Celnice.
Tahle pohlednice je jedna z nejdražších v mé sbírce. Moc jsem ji chtěl a tak jsem musel i moc zaplatit...

(autor příspěvku Jaroslav Beneš)