Mimoň a školství

16.02.2022
nová škola Komenského v roce 1945
nová škola Komenského v roce 1945
škola Komenského v roce 1955
škola Komenského v roce 1955

6. července 1919 se v Mimoni konala první česká národní slavnost a 15. září 1919 

byla otevřena první česká škola v tehdejší Linkeho ulici, dnešní ulice Malá. 

Škola Komenského

V roce 1919, rok po vzniku samostatné Československé republiky, byla v Mimoni otevřena menšinová česká škola. Patřila v severočeském kraji mezi první, avšak na rozdíl od školy německé, která byla dominantou města, využívala česká škola budovu s číslem popisným 25, která však brzy byla nevyhovující z hlediska hygienických a prostorových podmínek. Proto již od roku 1929 žádali čeští občané o postavení nové školní budovy. Samotná stavba v ulici Komenského začala až v roce 1936, ale slavnostně otevřena byla už roku následujícího, 12. září 1937.

Škola nesla jméno tehdejšího prezidenta dr. Edvarda Beneše. Svému účelu sloužila však jen jeden školní rok, na podzim roku 1938 po vstupu německé armády byla škola vřazena do německého školství, až do roku 1943 se zde vyučovalo německy. Poté byl v budově zřízen vojenský lazaret a nakonec zde pod ochranou znaku červeného kříže na střeše školy sídlil štáb německého válečného letectva.

Po válce byl zorganizován úklid a oprava vnitřního zařízení školy a již v červnu roku 1945 bylo zahájeno vyučování s malým počtem žáků. Do začátku nového školního roku přibylo v Mimoni tolik českých obyvatel a přihlásilo se tolik dětí, že byla využita i bývalá německá škola Mírová. Ve škole v ulici Komenského zůstala dívčí škola a ve škole Mírová obecná a měšťanská škola chlapecká.

(čerpáno z publikace Historie základního školství v Mimoni, Osvald Hons, 2005)

Komenského škola v roce 1950
Komenského škola v roce 1950
ZŠ Komenského Mimoň
ZŠ Komenského Mimoň
1912
1912
cca 1960 (archiv Lenka Špačková)
cca 1960 (archiv Lenka Špačková)
1946
1946
1895
1895
1940
1940
1912
1912
1922
1922

Škola Mírová

Od 16. století až téměř do konce 19. století byla problematika školství v Mimoni řešena různými způsoby, víceméně provizorními. Neustálé změny umístění školních tříd, roztříštěnost do několika budov a zvyšování počtu školou povinných dětí si vyžádaly trvalejší řešení.

Tím se na konci 19. století stala výstavba nové školní budovy na Böhmově vršku nad městem. Slavnostní zahájení výstavby proběhlo 16. července 1893 a zprovoznění školy se uskutečnilo již 8. září následujícího roku. Byla rovněž vybudována přístupová cesta - školní serpentiny. Číslo popisné 81/III domu, který musel být kvůli této cestě vykoupen, bylo přiděleno nové škole. V roce 1905 byl před školou odhalen Schillerův pomník, který byl po roce 1945 odstraněn.

Od svého počátku až do konce 2. světové války byla tato školní budova určena německým dětem, české obyvatelstvo bylo v té době v Mimoni menšinou. Teprve po válce, kdy se po odchodu Němců začala Mimoň plnit vracejícími i novými českými obyvateli, dosavadní česká škola sídlící v budově Komenského již nestačila svou kapacitou a škola Mírová se tak poprvé stala školou pro české děti.

1922
1922
1946
1946
zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com
1906
1906
1936
1936
1908
1908

Škola Letná

ZŠ Letná Mimoň
ZŠ Letná Mimoň

Speciální školství v Mimoni má dlouholetou tradici. Počátky sahají do roku 1948, kdy první třídy zvláštní školy vyčlenil ze základní školy pan Josef Zavřel a stal se potom na dlouhou dobu jejím ředitelem. Třídy zvláštní školy sídlily zpočátku v budově základní školy, často byly rozděleny na nejrůznějších místech ve městě, až konečně škola získala starší budovu v Malé ulici. Chyběla zde však tělocvična, zahrada i odborné učebny. Škola se postupně rozšiřovala a v 60. a 70. letech 20. století se vzdělávalo okolo 100 žáků.

Pochopitelně malá budova již nevyhovovala takovému počtu dětí a učitelů. Našlo se výborné řešení po otevření nové základní školy na sídlišti Pod Ralskem. Uvolnila se krásná budova na Letné, kam se přestěhovaly všechny třídy zvláštní školy, které v té době byly rozdělené v několika budovách po městě. Děti i učitelé zde našli klidné a čisté prostředí s tělocvičnou, dílnami, odbornými učebnami a rozsáhlou zahradou.

Od roku 2011 se třídy této školy staly speciálními třídami ZŠ a MŠ Mírová.

Speciální třídy

Poskytují pomoc dětem, které jsou dlouhodobě neúspěšné při zvládání učiva na ZŠ běžného proudu. Speciální pedagogové zde pomáhají žákům plnit speciální školní vzdělávací program tak, aby získali potřebné vědomosti a návyky, nabyli sebevědomí, zažívali pocit úspěchu a probudila se u nich opět chuť do spolupráce.

Důraz klademe na získávání praktických vědomostí a dovedností potřebných pro zapojení do běžného života společnosti, na manuální zručnost a pracovní návyky. Žáci naší školy se učí plnohodnotně žít a v předprofesní přípravě se seznamují s možnostmi a perspektivami uplatnění v dalším životě.

Upřednostňujeme výchovně vzdělávací činnost s převahou individuálního působení na žáka, rozvíjíme rozumové schopnosti dítěte s ohledem na jeho možnosti. V případě potřeby jsou žákům sestavovány individuální výchovně vzdělávací plány, na jejichž přípravě spolupracují učitelé s odborníky speciálně pedagogických center. Tento vzdělávací program a individuální přístup umožňuje přizpůsobit tempo i náročnost výuky možnostem, potřebám a zdravotnímu stavu každého žáka.

Pro zpestření každodenního školního života a pro získávání zkušeností z konkurenčního prostředí, pořádáme sportovní, výtvarné a rukodělné soutěže a naši žáci se úspěšně účastní soutěží žáků praktických škol v našem regionu.
V průběhu školního roku děti navštěvují kulturní akce, divadelní představení a vyjíždí na výlety za poznáním i turistikou.

V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat rukodělný a hudební kroužek.