Historie Frýdlantska

16.09.2022
archiv Josef Kutílek
archiv Josef Kutílek

Historie Frýdlantska

Počátek osidlování frýdlantska sahá až do 6. století našeho letopočtu. Prvními osídlenci se stali lovci a rybáři ze sousední Lužice. Naším městem vedla zemská obchodní stezka, díky které místní postavili strážní věž Indicu, která určovala směr, později k ní byl přistavěn hrad.
První zmínka o hradu je z roku 1278. V tomto roce koupil panství Rudolf z Biebersteinu. Rozvoj celého města začíná až ve 14. století, kdy rod Biebersteinů pozvedává osadu na město.
Město přežilo několik zhoubných požárů....

 Nejhorší z nich byl v roce 1634. Oheň se rozšířil a zničil 246 domů.
Radnici bohužel neminul a zničil cenné listiny o dějinách města. Během třicetileté války, při nájezdu Švédů, bylo zapáleno 20 domů v Zámecké ulici, jediným důvodem bylo, aby vojsko vidělo na cestu k zámku a mělo světlo k útoku. Rok 1705 přinesl smůlu radnici, uhodil do ní blesk a zapálil tak její největší věž. Při požáru shořela střecha, hodiny a schody. Byly zničeny oba zvony zavěšené ve věži.
*Zajímavost* - 17.1.1797 vypukl požár v domě číslo 5, v dnešní ulici Svatopluka Čecha. Zatímco se Tereza Lankischová s dcerou bavila na rozlučce se svobodou tkalce Josefa Zimmermana, v jejím domě vzplály třísky, které nechala ležet blízko sporáku. Zjistila to, až když šla zkontrolovat svého stonajícího manžela. Místo toho, aby oheň uhasila, běžela zpátky na rozlučku pro dceru. Ta však tancovala a tak se k ní Tereza připojila a rázem zapomněla na hořící dům. Její manžel Antonín se zachránil, její tříletý syn Václav bohužel takové štěstí neměl.
Byl vyhozen ze své spací komory oknem a po dvou dnech zemřel na následky popálenin a zranění, které utržil během pádu. Silný vítr oheň rozšířil do ulic města a v plamenech zůstalo 73 domů. Radnice lehla popelem také. Terezie byla odsouzena za nedbalost k třicetidenním veřejným pracím v řetězech a její rodina byla vykázána z města. Podle dochovaných informací se následně usadili na Grabštejně.

(autor příspěvku Enjoy Frýdlant)

Frýdlant kolem roku 1800.
Frýdlant kolem roku 1800.
zdroj: https://www.europa1900.eu
zdroj: https://www.europa1900.eu

Frýdlantsko - ptačí kraj

V Čechách jsou kraje různé, překrásné i úplně zanedbané. Všichni vědí, že Frýdlantsko patří spíše mezi ty druhé. Kdysi jsem však četl, že skutečná krása místa se pozná podle ptaků. Jsou zkrátka krásné ty kraje, které jsou milovány ptáky. Ti zde ve velkém počtu žijí, vroucně zpívají, posedávají v keřích a poletují nad poli. Vracejí se sem a snad, i když o tom lidé asi nevědí, někde v lukách i umírají.

když býval Frýdlant v Čechách okresním městem (archiv Ladislav Hanslik)
když býval Frýdlant v Čechách okresním městem (archiv Ladislav Hanslik)

Frýdlantsko je skutečný ptačí kraj - nejkrásnější široko daleko. Jak moc odlišný od ostatních částí Libereckého okresu, ke kterému byl v šadesátých letech vcelku neprávem přičleněn. Zatímco v Liberci, obklíčeném dokola horami, mám vžďy pocit jakéhosi sladkého uvěznění, ve Frýdlantě jsem vždy volný, svobodný jako nejposlednější vrabec. Mohu se s ptáky vznést nad město, okolní luka, a doletět nikým nerušen až do dalekých polských rovin, do severních moří. Nekončicí let. Jem pro ty, kdo pochopili krásu Frýdlantska, krásu ptačího kraje.

 (zdroj: Marek Řeháček - Frýdlant - Ohlédnutí, 1996)

archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek

Tento korespondenční lístek - předchůdce pohlednic - zobrazuje frýdlantský hrad a zámek od jihovýchodu. Jeden z nejstarších českých hradů ze začátku 13. století proměnili jeho majitelé během téměř 600 let a za pomoci slovutných evropských stavitelů v zámek, který je dnes chloubou severních Čech. Poslední novorenesanční úpravy byly dokončeny až v roce 1870. (odesl. 1889) Dnešní frýdlantské nám. T. G. Masaryka, tehdy ještě Tržní náměstí či prostě tržiště. Dominuje radnice z roku 1896, vpravo je severovýchodní fronta domů. "Rozjařený pozdrav" připomíná i staletou historii zdejšího pivovarnictví. Pivo se vařilo nejen ve vrchnostenském pivovaru, ale i v domech právovárečných měšťanů. (odesl. 1913)

Frýdlant (pohlednice z roku 1914)

Malíř Anton Donath zobrazil slavnostní hostinu, kterou na radnici uspořádali konšelé na počest ruské, pruské a rakouské armády. Ty osvobodily 2. září 1813 město Frýdlant, obsazené od 2. srpna toho roku napoleonskými vojsky generála Umińskiego. Tři vojáci s červenými čapkami v horní řadě jsou "kozáci", vlevo od nich v tmavých čapkách dva Kalmyci. Obraz, představený veřejnosti 4. září 1814, je dnes v Městském muzeu v radnici.

zdroj:Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009

Šťastné Frýdlantsko

Kraj, kdysi známý pod slavným jménem Vévodství frýdlantské, se po čtyřech staletích pomalu propadá do zapomnění. Kdysi jej před hrůzami třicetileté vá chránila Valdštejnova moc a odtud proto pochází i starý název Friedlandia felix, šťastné Frýdlantsko. Dnes ten kraj chrání z jihu hradba Jizerských hor a z východy severu a západu jej obklopuje cizí země: dlouhá staletí německá, od roku 1945 polská. Většina lidí si pod názvem Frýdlantsko představuje jen mírný kraj pahorka tin, lesů, polí, rybníků a starých stromořadí, který se pod jménem Frýdlantský výběžek vykliňuje zpod severních úbočí hor a vybíhá daleko k severu, kde se zvoln noří do rovin okolní Horní Lužice. Frýdlantské panství, staletí jednotně řízené, ale sahalo kdysi až na hřebeny Jizerských hor. Mezi jejich nejvyšší horo a místem, kde řeka Smědá, pramenící na hřebenových vrchovištích, opouští na nejzazším severu Frýdlantska Čechy, je výškový rozdíl 916 m! Frýdlantsko je s Jizer skými horami úzce spojeno. Je proto společně uvedeno i na turistické mapě 1 : 50 000 Klubu českých turistů pod číslem 20/21. Je to jediný případ v této celorepu likové edici, kdy jedné mapě byla přidělena dvě čísla.

Frýdlantsko je starý kraj. Frýdlantský hrad, odkud šlechtické rody tomuto území vládly, stál na strmé skále nad řekou Smědou již v době, kdy na místě dnešníh: Liberce byly jen lesy. Tehdy, před osmi sty roky, žili v této zemi převážně Slované. V průběhu věků jim lidé dávali různá jména: Lužičtí Srbové, Vendové, Milčani. Žili při řekách a v údolích a němečtí kolonisté začali proto později po svém příchodu do Českého království osídlovat spíš půdu na úpatí hor. Němců ale přibýval: a Milčanů ubývalo; dnes po starých obyvatelích zůstala ve frýdlantské zemi jen slovanská jména jejich dávných osad a vesnic.

Až do 30. června 1960 bylo celé Frýdlantsko samostatným okresem, jedním z nejmenších v Čechách, a staroslavné město Frýdlant bylo jeho hlavou. O den p zději to staré historické území, patřící kdysi do jediného panství, pohltil sousední liberecký okres; jen horská samota Jizerka, kde před staletími dala frýdlantsk" šlechta hledat safíry, připadla okresu jabloneckému. Frýdlantsko tehdy ještě více zchudlo, ztichlo a uzavřelo se do sebe. Dnes je to téměř zapomenutý kraj.

Frýdlantsko bylo tehdy převážně zemědělským krajem; při vodních tocích, které představovaly kdysi jediný zdroj energie, vyrostly ale i továrny, většinou textilní. Poslední šlechtický rod Clam-Gallasů, roku 1848 již sice zbaven výkonné a částečně i hospodářské moci, ale stále ctěn a respektován, dosud sídlil na frýdlantském zámku. Oldřichovským tunelem si v hradbě Jizerských hor proklestila již v roce 1875 cestu železná dráha a spojila tak Čechy s frýdlantským krajem za horami. Jeho obyvatelé byli ale tehdy zvyklí se stýkat a obchodovat spíš se svými sousedy za tehdy velmi propustnou státní hranicí. To bylo dáno i historicky: sousední Lužice byla až do roku 1635 jednou ze zemí koruny české. Lidé si tady postavili i místní železniční trať, která přetínala Frýdlantský výběžek, z dolního Slezska na východě až do Žitavy v Horní Lužici na západě. Nebránila tomu ani jazyková bariéra: ve všech krajích tehdy žilo německy mluvící obyvatelstvo.

Poslední velká válka změnila všechno, téměř všechno, zůstaly jen staré pohlednice. Lidé museli po prohrané válce odejít a země zpustla. Nikdo již nezpevňoval říční břehy, takže jarní vody Smědé rvaly z úrodné říční nivy půdu a odnášely ji do lužických rovin; vznikala nová koryta, z těch starých se stávala slepá říční ramena a tůně, divoce zarostlá. Vesnice byly opuštěny, v příhraničních obcích nežil téměř nikdo. Do opuštěného kraje bylo možno se ale zamilovat: v rákosinách starých valdštejnských rybníků žili vzácní ptáci a v neregulovaných vodách Smědé pluli tajemní, mořským treskám podobní mníci. Pro přírodovědce i poutníka má Frýdlantsko velké kouzlo! Dobové pohlednice ale bohužel jen málokdy zobrazují přírodu a její krásy. Vždyť ten, kdo je vydával, chtěl na nich představit svůj hostinec nebo hotel; konšelé se zase pyšnili svým městem či vesnicí s jejich kostely, pomníky, hrázděnými domy, rozhlednami, pamětihodnostmi. S přírodou se tehdy ještě nepočítalo. Nezbývá tedy než se do odlehlého Frýdlantska vypravit a poznat ten zapomenutý kraj na vlastní oči.

(Zdroj: Miloslav Nevrlý - Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Frýdlant v roce 1903. (archiv J.Peterka)
Frýdlant v roce 1903. (archiv J.Peterka)
portrér rakouského vojáka (foto od A. Hausmanna) (zdroj: https://www.ebay.com/)
portrér rakouského vojáka (foto od A. Hausmanna) (zdroj: https://www.ebay.com/)
Frýdlant v Čechách v roce 1903 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
Frýdlant v Čechách v roce 1903 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
Frýdlant v Čechách kolem roku 1900 (zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
Frýdlant v Čechách kolem roku 1900 (zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
Frýdlant v roce 1910 (zdroj: https://picclick.de/)
Frýdlant v roce 1910 (zdroj: https://picclick.de/)

Gallasův pomník

Frýdlant - pomník Eduarda Clam-Gallase. V současné době se nachází v oploceném pozemku školního statku. Měl připomenout osmdesáté narozeniny Eduarda Clam-Gallase. K tomuto výročí zde bylo vysázeno 80 dubů. (foto J.Kutílek)
Frýdlant - pomník Eduarda Clam-Gallase. V současné době se nachází v oploceném pozemku školního statku. Měl připomenout osmdesáté narozeniny Eduarda Clam-Gallase. K tomuto výročí zde bylo vysázeno 80 dubů. (foto J.Kutílek)
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek

Nejasnosti kolem tohoto pomníku mi pomohl objasnit pan Černý z frýdlantského městského muzea. Na konci roku 2007 jsem se zde po delší době objevil, poprvé po instalování nových expozic. Mimo jiné přišla řeč na původ, důvod a dobu vzniku Gallasova pomníku. Pan Černý sice odpověď na položenou otázku
neznal, ale coby sympatizant spolku Patron přislíbil účast při pátrání po podrobnostech. V momentě, kdy jsem se po shlédnutí nových expozic chystal muzeum opustit, mi pan Černý hlásí – vyhledáno! Na vysvětlenou: zalistoval na webových stránkách pana Güntera Krause z Frýdlantu, dalšího ze znalců hor a regionální historie. Zde je možno se dočíst, že pomník byl postaven na paměť Eduarda Clam-Gallase u příležitosti jeho 80. narozenin *). Při této příležitosti bylo v okolí vysázeno 80 dubů. Dnes se pomník s výklenkem bez desky a s rozsetými kameny v okolí nachází v oploceném areálu, ve kterém je ustájeno stádo ovcí. Cesta k pomníku je následující:
od parkoviště před frýdlantským hradem a zámkem jít směrem k zemědělské technické škole a dál cestou na Raspenavu. Vlevo u cesty nelze minout zmiňovaný výběh s ovcemi.
Ten se nachází mezi dvěma souběžnými cestami spojující silnici od parkoviště před frýdlantským hradem a zámkem zadem do Raspenavy (souběžně se zeleně značenou turistickou cestou Z 3963) a novoměstskou silnici z Frýdlantu v Čechách do Nového Města pod Smrkem. V případě, že ke Gallasovu pomníku chcete dojít oficiálním vchodem do výběhu, je nutno projít celým výběhem, na jehož protilehlém konci se nachází pomník. Nebo také můžete využít druhé odbočky vlevo směr novoměstská silnice, kde po pravé straně budete mít úbočí Supího vrchu a vlevo, na dohled od cesty za pletivovým plotem (ne nepřekonatelným) stojí Clam-Gallasův pomník. Je pouze na vás, kterou cestu si zvolíte. 

Pro Patron: Hynek Farský
*) Poznámka redakce: O tom, že se skutečně jedná o Clam-Gallasův pomník, se zatím nikde nenašel žádný písemný doklad. O tak významné události by se určitě objevila nějaká zpráva alespoň v místním tisku, což v té době byl Friedländer Wochenblatt. Takže to jsou stále jen nepodložené dohady.

Frýdlant v roce 1901. (archiv J.Kutílek)
Frýdlant v roce 1901. (archiv J.Kutílek)
1910 (archiv Jany Zahurancové)
1910 (archiv Jany Zahurancové)
Frýdlant v 30.letech (zdroj: https://www.ebay.com/)
Frýdlant v 30.letech (zdroj: https://www.ebay.com/)
Frýdlant 60.léta (archiv Jany Zahurancové)
Frýdlant 60.léta (archiv Jany Zahurancové)
odesláno 1960 (archiv Jany Zahurancové)
odesláno 1960 (archiv Jany Zahurancové)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka

Frýdlant panorama rok 1899. (archiv Ivan Růžarovský)

 Frýdlant rok 1899. (archiv Ivan Růžarovský)
Frýdlant rok 1899. (archiv Ivan Růžarovský)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
foto R.Ginzel (archiv SM Liberec)
foto R.Ginzel (archiv SM Liberec)
 můj tatínek pracoval v té jídelně. (komentář a archiv Ivany Farské)
můj tatínek pracoval v té jídelně. (komentář a archiv Ivany Farské)
Frýdlant 1907 (archiv J.Peterka)
Frýdlant 1907 (archiv J.Peterka)
1942 (archiv Monča Jonášek )
1942 (archiv Monča Jonášek )
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
(zdroj: https://www.ebay.com/ )
(zdroj: https://www.ebay.com/ )
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
1926 (archiv Zdeňka Šimka)
1926 (archiv Zdeňka Šimka)
Frýdlant 1914 (archiv J.Peterka))
Frýdlant 1914 (archiv J.Peterka))
archiv Monča Jonášek
archiv Monča Jonášek
Frýdlant v Čechách v roce 1912 (zdroj: https://dfg-viewer.de )
Frýdlant v Čechách v roce 1912 (zdroj: https://dfg-viewer.de )
foto Wurbs (zdroj: Aukro)
foto Wurbs (zdroj: Aukro)
Frýdlant v Čechách - kasárny v roce 1940 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
Frýdlant v Čechách - kasárny v roce 1940 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
v popředí fabrika Tiba-Slezan , dnes opuštěná a zchátralá (archiv J.Kutílek)
v popředí fabrika Tiba-Slezan , dnes opuštěná a zchátralá (archiv J.Kutílek)
stavba sídliště Totex (Bezručova ulice) 70. léta (archiv J.Kutílek)
stavba sídliště Totex (Bezručova ulice) 70. léta (archiv J.Kutílek)
Frýdlant (archiv Ladislava Šípa)
Frýdlant (archiv Ladislava Šípa)
pohled od bývalého lomu (archiv J.Kutílek)
pohled od bývalého lomu (archiv J.Kutílek)
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
pohled od Novoměstské ulice - hezké panorama ještě bez paneláků..... (archiv J.Kutílek)
pohled od Novoměstské ulice - hezké panorama ještě bez paneláků..... (archiv J.Kutílek)
1941 (zdroj: https://www.akpool.de)
1941 (zdroj: https://www.akpool.de)
pohled od dnešního učiliště (archiv J.Kutílek)
pohled od dnešního učiliště (archiv J.Kutílek)
Frýdlant kolem roku 1949 /zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Frýdlant kolem roku 1949 /zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
Frýdlant v Čechách v roce 1868 (zdroj:Historické fotografie)
Frýdlant v Čechách v roce 1868 (zdroj:Historické fotografie)
Frýdlant v Ćechách kolem roku 1925 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Frýdlant v Ćechách kolem roku 1925 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
archiv Ladislav Hanslik
archiv Ladislav Hanslik
Stará hasičská zbrojnice ve Frýdlantě (archiv Enjoy Frýdlant)
Stará hasičská zbrojnice ve Frýdlantě (archiv Enjoy Frýdlant)
Na archivní fotografii je bývalý sirotčinec Řecký domov, dnes stojí na tom samém místě luxusní hotel Antonie. (Monča Jonášek)
Na archivní fotografii je bývalý sirotčinec Řecký domov, dnes stojí na tom samém místě luxusní hotel Antonie. (Monča Jonášek)
Frýdlant - Pohled od nového mostu proti proudu Smědé do dnešní Komenského ulice. Mezi ní a Nádražní ulicí, která stoupá vzhůru, je dům dnešního zubního ambulatoria, při pravém okraji je zachycena část domu Základní umělecké školy. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
Frýdlant - Pohled od nového mostu proti proudu Smědé do dnešní Komenského ulice. Mezi ní a Nádražní ulicí, která stoupá vzhůru, je dům dnešního zubního ambulatoria, při pravém okraji je zachycena část domu Základní umělecké školy. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
Kdesi u Frýdlantu v Čechách v roce 1905 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
Kdesi u Frýdlantu v Čechách v roce 1905 (zdroj: https://ansichtskarten-lexikon.de )
Zahradní ulice od parkoviště u pošty ulička směrem k lidlu (archiv Enjoy Frýdlant)
Zahradní ulice od parkoviště u pošty ulička směrem k lidlu (archiv Enjoy Frýdlant)
Před námi Lékárna U Orla 😉⚕️👍 Dříve jesličky (archiv Enjoy Frýdlant)
Před námi Lékárna U Orla 😉⚕️👍 Dříve jesličky (archiv Enjoy Frýdlant)
Prodejna Bati ve Frýdlantě 😱 Postavena byla za 1. republiky v ulici Kodešova čp.271 (archiv Enjoiy Frýdlant)
Prodejna Bati ve Frýdlantě 😱 Postavena byla za 1. republiky v ulici Kodešova čp.271 (archiv Enjoiy Frýdlant)
Ulice Míru (archiv Enjoy Frýdlant)
Ulice Míru (archiv Enjoy Frýdlant)
1898 (zdroj: https://www.ebay.com)
1898 (zdroj: https://www.ebay.com)
Frýdlant v Čechách v roce 1919 (zdroj: https://gallery.hungaricana.hu )
Frýdlant v Čechách v roce 1919 (zdroj: https://gallery.hungaricana.hu )
Frýdlant v Čechách - náměstí (zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
Frýdlant v Čechách - náměstí (zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
 (archiv Emila Karkoše)
(archiv Emila Karkoše)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
pohlednice z roku 1930 (zdroj: https://www.ebay.com )
pohlednice z roku 1930 (zdroj: https://www.ebay.com )
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Frýdlant v Čechách Průhled Husovou ulicí přes roh frýdlantského náměstí na děkanský kostel Nalezení sv. Kříže (archiv J.Peterka)
Frýdlant v Čechách Průhled Husovou ulicí přes roh frýdlantského náměstí na děkanský kostel Nalezení sv. Kříže (archiv J.Peterka)
Frýdlant v Čechách, přeprava parního kotle kolem dnes již neexistujícího Hotelu Schabestiel.(archiv Lukáš Suchomel)
Frýdlant v Čechách, přeprava parního kotle kolem dnes již neexistujícího Hotelu Schabestiel.(archiv Lukáš Suchomel)
něco z tý výstavby... Frýdlant. Dobový tisk. (archiv L.Hanslik)
něco z tý výstavby... Frýdlant. Dobový tisk. (archiv L.Hanslik)
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
Frýdlant v Čechách - pohled do ulice Nádražní a Vrchlického (archiv J.Kutílek)
Frýdlant v Čechách - pohled do ulice Nádražní a Vrchlického (archiv J.Kutílek)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Vila Adalberta Plumerta (archiv J.Kutílek)
Vila Adalberta Plumerta (archiv J.Kutílek)
.Frýdlant v Čechách (zdroj: https://www.ebay.com )
.Frýdlant v Čechách (zdroj: https://www.ebay.com )
nynější restaurace Beseda (archiv J.Kutílek)
nynější restaurace Beseda (archiv J.Kutílek)
Frýdlant v Čechách v roce 1930 (zdroj: https://www.ebay.com )
Frýdlant v Čechách v roce 1930 (zdroj: https://www.ebay.com )
pohled směrem k dnešnímu zimnímu stadionu (archiv J.Kutílek)
pohled směrem k dnešnímu zimnímu stadionu (archiv J.Kutílek)
Frýdlant před rokem 1939, pohled z Křížového vrchu (archiv Enjoy Frýdlant)
Frýdlant před rokem 1939, pohled z Křížového vrchu (archiv Enjoy Frýdlant)
Hotel Antonie 2012, tento pohled už se vám nenaskytne.... (archiv J.Kutílek)
Hotel Antonie 2012, tento pohled už se vám nenaskytne.... (archiv J.Kutílek)
Frýdlant v Čechách v roce 1950 (zdroj Historické fotografie)
Frýdlant v Čechách v roce 1950 (zdroj Historické fotografie)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Frýdlant v roce 1921 Za lávkou pro pěší přes Smědou stojí dodnes na rohu ulic Komenského a Tyršovy frýdlantská tělocvična, kdysi Turnhalle, z roku 1885; do Tyršovy ulice zasahuje její boční trakt se sálem kina, přistavěný až roku 1931. Vzhled budovy se poněkud proměnil, protože sokolovna jkino byly zasaženy a poškozeny ruskými bombami, které na město dopadly nedlouho po poledni 8. května 1945. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
Frýdlant v roce 1921 Za lávkou pro pěší přes Smědou stojí dodnes na rohu ulic Komenského a Tyršovy frýdlantská tělocvična, kdysi Turnhalle, z roku 1885; do Tyršovy ulice zasahuje její boční trakt se sálem kina, přistavěný až roku 1931. Vzhled budovy se poněkud proměnil, protože sokolovna jkino byly zasaženy a poškozeny ruskými bombami, které na město dopadly nedlouho po poledni 8. května 1945. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
Restaurace Na rozcestí
Restaurace Na rozcestí
Frýdlant v Čechách (archiv Jaroslav Hůlka )
Frýdlant v Čechách (archiv Jaroslav Hůlka )
Frýdlant - ulice Komenského čp. 790 pohled ulice Nádražní (archiv Ladislava Šípa)
Frýdlant - ulice Komenského čp. 790 pohled ulice Nádražní (archiv Ladislava Šípa)
zdroj: https://i.ebayimg.com
zdroj: https://i.ebayimg.com
archiv Enjoy Frýdlant
archiv Enjoy Frýdlant
Frýdlant - budova staré elektrárny v Zahradní ulici.
Frýdlant - budova staré elektrárny v Zahradní ulici.
Kostelní ulička (archiv Enjoy Frýdlant)
Kostelní ulička (archiv Enjoy Frýdlant)
archiv Čech Lands
archiv Čech Lands
Frýdlant v Čechách v roce 1924
Frýdlant v Čechách v roce 1924
cesta na náměstí na rohu napravo drogérie ,nalevo národní výbor radnice. Náměstí napravo knihovna za drogérii do Mezibranská ulice k solné bráně kostel na rohu Svazarm (archiv Enjoy Frýdlant)
cesta na náměstí na rohu napravo drogérie ,nalevo národní výbor radnice. Náměstí napravo knihovna za drogérii do Mezibranská ulice k solné bráně kostel na rohu Svazarm (archiv Enjoy Frýdlant)
Neděle ráno, Špitálská kaple připravená na modlitbu. Rok neznámý. (archiv Enjoy Frýdlant)
Neděle ráno, Špitálská kaple připravená na modlitbu. Rok neznámý. (archiv Enjoy Frýdlant)
Ulice ČSA ve Frýdlantě. (archiv Enjoy Frýdlant)
Ulice ČSA ve Frýdlantě. (archiv Enjoy Frýdlant)
Frýdlant v Čechách v roce 1940 (zdroj: https://www.ebay.com/ )
Frýdlant v Čechách v roce 1940 (zdroj: https://www.ebay.com/ )
Rybářská ulička podél řeky Smědé, dnes zde najdeme stromovou alej v parku. Ulička byla bohužel zbourána v roce 1948. Foto: archiv muzea Frýdlant
Rybářská ulička podél řeky Smědé, dnes zde najdeme stromovou alej v parku. Ulička byla bohužel zbourána v roce 1948. Foto: archiv muzea Frýdlant
Kostelní ulička (archiv Enjoy Frýdlant)
Kostelní ulička (archiv Enjoy Frýdlant)
Frýdlant - Žitavská ulice (archiv Ladislava Šípa)
Frýdlant - Žitavská ulice (archiv Ladislava Šípa)
Náhradní provozy (archiv Ladislava Šípa)
Náhradní provozy (archiv Ladislava Šípa)
Frýdlant kolem roku 1910. Záběr z Kodešovy ulice do středu města. (archiv J.Peterka)
Frýdlant kolem roku 1910. Záběr z Kodešovy ulice do středu města. (archiv J.Peterka)

Frýdlant

Nedatovaná pohlednice nám ukazuje průhled dnešní Husovou ulicí přes roh frýdlantského náměstí na děkanský trojlodní kostel Nalezení sv. Kříže. Kdysi se ulice jmenovala Zhořelecká, protože z náměstí stoupala ke škole a nemocnici a odtud dál přes hraniční Habartice mířila až do staroslavného německého (dnes již polsko-německého) města Zhořelce na řece Nise. Z náměstí vidíme jen nízký, úzký dům na rohu Děkanské ulice, kdysi zvané Kirchgasse. Bývala v něm prodejna nábytku, která ustoupila snack-baru. Kostel je starodávný, postavený roku 1498 na základech původní kaple sv. Barbory zmiňované již roku 1346. Jsou zde pohřbeni první majitelé frýdlantského panství Bibrštejni (poslední zemřel roku 1551), renesančním skvostem chrámu je pohřební kaple jejich nástupců Redernů, kteří vládli panství do roku 1621. Jejich sochy jsou ulity z jizerskohorského cínu.

archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský
A tady by byla ta Želvička, prosím... (archiv Ladislav Hanslik)
A tady by byla ta Želvička, prosím... (archiv Ladislav Hanslik)
archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský
Vojáci 44. pěšího pluku Liberec ppor. Kreislingera na frýdlantském náměstí 22. září 1938 při likvidaci sudetoněmeckého povstání. Odkaz a printscreen který jsem sem postnul níže je podle skutečnosti, jeden "statečný" obyvatel Frýdlantu pořídil fotografii obrněného automobilu ČS. armády tzv. "Želvy" přes zavřené okno. (archiv Ladislav Hanslik)
Vojáci 44. pěšího pluku Liberec ppor. Kreislingera na frýdlantském náměstí 22. září 1938 při likvidaci sudetoněmeckého povstání. Odkaz a printscreen který jsem sem postnul níže je podle skutečnosti, jeden "statečný" obyvatel Frýdlantu pořídil fotografii obrněného automobilu ČS. armády tzv. "Želvy" přes zavřené okno. (archiv Ladislav Hanslik)
archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský
2023
2023
1920
1920

Most v ulici Míru 

(autor příspěvku Ivan Růžarovský)

1908
1908
2010 (foto Jan Zejda)
2010 (foto Jan Zejda)
Frýdlantská ordinace lékaře před 100 lety (foto G.Wurbs)
Frýdlantská ordinace lékaře před 100 lety (foto G.Wurbs)
2016 (foto Jaroslav Honzík)
2016 (foto Jaroslav Honzík)

Motocykl či motocykleta?

"Šestkrát změnili umístění motoru. Nakonec jej přestěhovali do středu rámu a zavrhli na všechny časy myšlenku bratří Wernerů: pohon na přední kolo. "Zaďní kolo, to je to pravé!" tvrdil Laurin,
a měl pravdu. Řízení bylo mnohem snadnější a vidlice se dala lebce ovládat." Psal se rok 1899. Zrodil se český motocykl. Řádky z Dědečka automobilu Adolfa Branalda ilustrují, že motor u motocyklu neměl vždy místo ve středu rámu a poháněné nebylo vždy zadní kolo, jako je tomu dnes a jak tomu bylo i u stroje, který třímá v roce 1912 Anton Adler, frýdlantský zámečník a opravář jízdních kol a motocyklů. Na počátku byla motocyklera bratří Wernerů, která nechala v prachu tricykl Francouzů De Diona a Boutona, slepou cestu vývoje. Měla ještě hodně much a jednu pěknou masařku — motor umístěný před řídítky nad vidlicemi, odkud vedla řemenová šňůra k náběhu předního kola. Jeden takový "splašený šicí stroj" přivezl Václav Klement roku 1899 z Paříže do Mladé Boleslavi. A dál už to znáte...
zdroj:
kalendář Z Liberce všemi směry na dobových pohlednicích, 2014

1939

archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský

1968

archiv Ivan Růžarovský
archiv Ivan Růžarovský

Oslavy 900 let Frýdlantu.

Eva Špačková - Bydleli jsme v tomto domě do mých školních let. Po válce, zde měl pekárnu děda s babičkou ...ještě si pamatuji, jak to tam krásně vonělo...Zámecká 447.

(archiv Enjoy Frýdlant)

Prvomájové oslavy

(archiv Josef Kutílek)

3. celostátní spartakiáda ve Frýdlantu, okresní kolo 5. a 6. 6.1965.… (archiv Enjoy Frýdlant)
3. celostátní spartakiáda ve Frýdlantu, okresní kolo 5. a 6. 6.1965.… (archiv Enjoy Frýdlant)
Rok 1965 nácvik okrskové spartakiády ve Frýdlantě ☺️ (archiv Enjoy Frýdlant)
Rok 1965 nácvik okrskové spartakiády ve Frýdlantě ☺️ (archiv Enjoy Frýdlant)

Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934

Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 (archiv J.Kutílek)
 U pŕíležitosti 300. výročí zavraždění Albrechta k Valdštejna se ve Frýdlantu konaly v roce 1934 první valdštejnské slavnosti. Při nich byla na kašnu z roku 1914 umístěna bronzová socha vévody, odlitá v Praze firmou Barták podle návrhu raspenavského sochaře Scholze.
Na realizaci přispěl starosta Kaulfersch 19 000 K, Živnostenský spolek 3 000 K. Po zrušení kašny v roce 1947 skončila část jejích kamenných dílů v základech později vystavěné samoobsluhy v Husově ulici a Valdštejnova socha měla přijít do sběru, odkud ji zachránil tehdejší vedoucí městského muzea Václav Mráz, který ji odkoupil a umístil v muzeu (později byla přenesena na dolní nádvoří zámku).
Kašna byla v roce 2007 zrestaurována a umístěna na nádvoří městské radnice. Od roku 2011 opět zdobí kašnu nově zrekonstruovaného frýdlantského náměstí.
Valdštejnské slavnosti byly v poslední době obnoveny a přitahují každoročně velké množství návštěvníků.
zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001

Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 - Husova ulice (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 - Husova ulice (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 - vojenské ležení (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934 - vojenské ležení (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934
Frýdlant - Valdštejnské slavnosti 1934

Valdštejnské slavnosti 2022 - 2023

třicetiletá válka na panství generalissima Albrechta z Valdštejna ve Frýdlantu. (foto Matyáš Gál)

Největším zážitkem Valdštejnských slavností pro mě byla zinscenovaná bitva třicetileté války mezi pěti sty muži rozličných národností. Mimochodem markytánky byly nádherné (foto Matyáš Gál)
Největším zážitkem Valdštejnských slavností pro mě byla zinscenovaná bitva třicetileté války mezi pěti sty muži rozličných národností. Mimochodem markytánky byly nádherné (foto Matyáš Gál)
Pochodňový průvod s vévodou (foto Jan Pešek)
Pochodňový průvod s vévodou (foto Jan Pešek)
Variantu ikonického snímku The Beatles, na které jdou po přechodu ve Frýdlantu čtyři protagonisté Valdštejnských slavností 2023, pořídil liberecký fotograf Jaroslav Appeltauer.
Variantu ikonického snímku The Beatles, na které jdou po přechodu ve Frýdlantu čtyři protagonisté Valdštejnských slavností 2023, pořídil liberecký fotograf Jaroslav Appeltauer.