Kacanovy

14.01.2022

Obec Kacanovy se nachází 4 km jižním směrem od Turnova v krásném prostředí Českého ráje. Až do roku 1924 se obec jmenovala Vrcha, byla složena ze tří osad: Vrcha, Kacanovy a Radeč.
První zmínka o osadě Vrcha je z roku 1514, o osadě Radeč z roku 1543. Jméno Radeč je odvozováno od názvu Radkův dvůr, Radkova ves. Tato osada zanikla v polovině minulého století, kdy obytná stavení vykoupila hruboskalská vrchnost za účelem zřízení obory. Dodnes se z této osady, která měla ještě v roce 1857 devadesát obyvatel, zachoval pouze jeden dům a kaplička. První zmínka o osadě Kacanovy je z roku 1615.

Během třicetileté války (1618–1648) byla velká část země zpustoše-
ná a mnoho usedlostí bylo opuštěno. Díky berní rule je známo, že roku
1654 hospodařili na území dnešní obce čtyři sedláci a dvacet chalupní-
ků na 75,2 ha zemědělské půdy a chovali 63 krav, 21 jalovic a 4 svině.
O sto let později podle tereziánského katastru bylo evidováno již 32
hospodářů, 2 krejčí, 1 švec a 1 kadlec. Ve Vrchách byl největší hospo-
dář Jiří Cimbál, obdělával 12,9 ha. Na Radči vlastnil Daniel Studnička
11 ha půdy. V té době také docházelo ke stále většímu zatížení obyvatel
robotní povinnosti, kterou vyžadovala od obyvatel jejich hruboskalská
vrchnost. Nejvyšší zatížení robotou prožívali kacanovští poddaní kolem
roku 1750, kdy vrchnost věnovala zvýšenou pozornost pěstování lnu
a konopí na výrobu textilií. Tyto rostliny totiž vyžadují větší péči než
jiné plodiny. Roku 1781 zrušil sice císař Josef II. nevolnictví, ale od ro-
botní povinnosti byli poddaní osvobozeni až roku 1848.

Výnosem ministerstva vnitra z 5.12.1923 byly tyto tři osady sloučeny v obec Kacanovy. Název obce Kacanovy pochází pravděpodobně z italských slov Casa Nuova - Nový dům, které zde v obci Vrchy zanechali přesídlení sem italští brusiči skla a kozákovských polodrahokamů. Byli to průkopníci tohoto umění před dobou jeho rozvoje v Turnově.
V dobách minulých pracovali zdejší lidé v zemědělství a částečně jako lesní dělníci. V současné době většina obyvatel dojíždí za prací do Turnova, v zemědělství pracuje jen zlomek obyvatel. Tak jako všude na venkově, tak i v Kacanovech se potýkáme s neustálým úbytkem obyvatel. Při prvním sčítání v roce 1857 zde žilo 446 obyvatel, na přelomu století 375, po druhé světové válce 266 obyvatel a v současné době žije v naší obci 160 obyvatel.
Zástavbu obce tvoří převážně rodinné domky. Vzhledem k výhodné poloze v atraktivním prostředí Českého ráje slouží více jak jedna třetina domů k rekreaci a bylo zde postaveno 18 rekreačních chat.

zdroj: https://web.archive.org/web/20121204074127/https://www.kacanovy.craj.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=9

historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové

Franz Kafka v Kacanovech

Franz Kafka (1883–1924) byl pražský spisovatel židovského půvo-
du. Jeho německy psané literární dílo je považováno za jedno z nej-
významnějších a nejvlivnějších v celém 20. století. Kafka značnou část
života prožil v Praze, ovšem různá onemocnění jej několikrát přivedla
do lázní či jiných rekreačních zařízení. Jedním z cílů Kafkových ozdrav-
ných pobytů byl také Turnov, odkud si udělal pěší výlet do Kacanov.
Svědectvím této návštěvy je dopis ze září 1918, adresovaný Kafkovu pří-
teli a spolužáku z gymnásia Felixi Weltschovi:
Milý Felixi,
dodatek: v Kacanově u Turnova je jakýsi hotelový penzionát, který tu
plakátuje, prosí o přízeň obecenstva atd. Dnes odpoledne jsem tam šel,
je to od Turnova hodina cesty, pěkný prostorný dům, obklopený kolem
dokola návršími s lesy a loukami, sám nepříliš hluboko, s okny proti
jihu. Hotel má nového nájemce, muže, s nímž se dá mluvit, je zřejmě
snaživý, zdá se však, že kromě těch vyvěšených plakátů tam nic větší-
ho nepodnikl, dům působí dojmem opuštěnosti, lze dostat jen nápoje,
jídlo ne. Vysvětluje to tím, že tam ještě nemá svou ženu, je stále ještě
v hostinci, který měl pronajatý dříve, přijde však za čtrnáct dnů, po-
tom bude moci říci podrobnosti o stravování a cenách, tvrdí však už
teď, že bude moci Tvou sestru vzít. Je to jistě věc nejistá, kterou bude
třeba ještě přesně prošetřit.

Koupaliště

Výstavba koupaliště byla sice zahájena v roce 1967, ovšem plány na
rozvoj Kacanov coby turistického cíle vznikly dávno předtím. Skuteč-
nost, že pro budoucnost obce je nezbytné vybudování návštěvnického
zázemí, prvně formuloval profesor Weis v roce 1940. O dva roky poz-
ději bohužel umírá Weis v koncentračním táboře, a jeho plány na vý-
stavbu koupaliště tak na čtvrt století usnuly. Koupaliště samotné bylo
dokončeno v roce 1969, o něco později byly dostavěny šatny, záchody
a oplocení. Areál zpočátku sloužil především místním, záhy se však stal
vyhledávaným cílem i pro výpravy z daleka. Pravidelně zde fungovaly
také letní pionýrské tábory. Dnes najdete v areálu koupaliště také bufet,
hřiště na volejbal, stůl pro stolní tenis a příjemné posezení. Tábořit zde
může až padesátka rekreantů.

Kacanovy (německy Kazanow) jsou obec v okrese Semily v Libereckém kraji, zhruba 4 km jižně od Turnova. Žije zde 217 obyvatel. Součástí obce je také samota Radeč.

Pamětihodnosti

  • Zvonice Na Radči
  • Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého
  • Kopicův statek a rokle s kamennými reliéfy od Vojtěcha Kopice
  • Pozůstatky hradu Kavčiny

zdroj: Wikipedia)

historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové

Kacanovy v dobách prehistorických

Díky archeologickým pramenům můžeme doložit první zájem člově-
ka o tento kraj již v době kamenné. Nálezy seker z mladší a pozdní doby
kamenné dokládají přítomnost člověka již před 6500 lety. Naznačují
existenci sídliště prvních zemědělců. Další doklady lidské přítomnosti
jsou datovány až do mladší doby bronzové, konkrétně do kultury slez-
sko-platěnické. Do tohoto období patří nálezy z jeskyně na Vrchách,
kde byly objeveny pozůstatky ohniště a zlomky keramických nádob.
Artefakty jsou dnes uložené v Muzeu Českého ráje v Turnově. Doklady
o osídlení z dalších období pravěku v okolí Kacanov (zatím) chybí, stej-
ně jako nálezy z dob osídlení kraje našimi předky Slovany.

Hrad Kavčiny – sídlo lapků a loupežníků?

Hrad, někdy mylně považovaný za pouhé týlové opevnění mnohem
většího Valdštejna, vznikl nejspíše v průběhu 14. století. Jeho rozsah
a stavební charakter nás opravňují považovat jej za plnohodnotné
šlechtické sídlo, nicméně jeho držitelé známi nejsou. Písemné prameny
uvádí hrad Kavčiny jen jednou, a to k roku 1440, kdy byl (společně se
sousedním Valdštejnem) dobyt a zničen Jetřichem z Miletínka, hejt-
manem hradeckého kraje. Důvodem měl být pobyt lapků a loupežníků.
Po této události již Kavčiny nebyly nikdy obnoveny. Archeologické nálezy
v podobě zlomků keramiky a kachlů datují hrad do průběhu 14. a 15. století.
Ke stavbě hradu byla využita úzká skalnatá ostrožna, na vrcholu tvo-
řená trojicí skalních bloků. Bloky byly propojeny dřevěnými mostky.
Množství dochovaných umělých prohlubní a záseků umožňuje alespoň
přibližnou rekonstrukci podoby hradu, tvořeného hrázděnými obyt-
nými stavbami, sklípky a také věžovitými stavbami s obrannou funkcí.
Vlastní jádro hradu je předpokládáno na prostředním a třetím (nejzá-
padnějším) skalním bloku.

historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové

Hotel Králíček

Kacanovy byl pro svou malebnost a polohu v centru Českého ráje
hojně navštěvovány již od počátku 20. století. Základ pro rozvoj turisti-
ky položil František Lamač v roce 1904, když zde dobudoval turistický
penzion. V roce 1907 ho koupil v dražbě sládek a nájemce hruboskalské-
ho pivovaru Karel Řezníček ml., který dal hotelu název " Český Merán",
podle známého letoviska v Itálii a šířil jeho dobrou pověst. Provoz se
neomezoval jen na letní měsíce, díky vhodnému terénu zde byli již před
válkou ubytováváni četní vyznavači zimních sportů, zejména sáňková-
ní. K nejvýznamnějším hostům českého Meránu patřili Franz Kafka či
K. V. Rais. Jeho pobyt v roce 1910 připomíná název nedaleké vyhlídky
u hradu Kozlov. Propagaci penzionu zajišťoval majitel Řezníček vydá-
váním různých turistických publikací a pohlednic. V parku před penzi-
onem byly při zvláštních příležitostech pořádány koncerty. Válečná léta
se do historie penzionu zapsala pobytem oddílů Hitlerjugend. V roce
1945 koupil objekt hoteliér Havelka, který pokračoval v předválečné
tradici využití penzionátu pro rozvoj turismu. Jeho plány na celkovou
rekonstrukci objektu však zmařil politický vývoj po roce 1948. Hotel byl
přesto využíván ke svému účelu až do roku 1990, kdy byl zavřen a deset
let pustl. V roce 2001 byl nákladně přestavěn a dnes zde najdete hotel,
restauraci a v létě i příjemné venkovní posezení v přilehlém parku.

historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu  Renaty Hoffmanové
historické fotografie z archivu Renaty Hoffmanové
Kopicův statek (foto Matyáš Gál)
Kopicův statek (foto Matyáš Gál)
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Kopicův statek. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Kopicův statek. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/

Čtenářská beseda Vrcha – Kacanovy

Byl to první spolek, který byl v obci založen, stalo se tak roku 1888.
Tento vzdělávací spolek vznikl díky iniciativě řídícího učitele Josefa
Václavce a Františka Jiroše. Mimo pravidelné schůze pořádal poučné
přednášky, půjčoval knihy a časopisy. V roce 1907 změnil název na Čte-
nářsko-hospodářskou besedu. O dva roky později byl pořízen secí stroj,
který si členové půjčovali. Poslední zmínka o činnosti je z roku 1950.

Spolek divadelních ochotníků Tyl

Divadlo se hrálo poprvé již v roce 1879 na soukromém jevišti Fran-
tiška Jiroše. Další divadlo bylo nacvičeno roku 1888 při příležitosti
založení Čtenářské besedy. Teprve v roce 1894 byl divadelní spolek
nazván Tyl. Ročně sehráli průměrně 5 až 6 představení. V roce 1953
se stal spolek součástí Osvětové besedy. Poslední představení se hrálo
v polovině šedesátých let. Dnes jsou někteří obyvatelé členy ochotnické-
ho spolku Jirásek v sousední Olešnici.

Sokol

Tělocvičná jednota Sokol byla založena usnesením ustavující valné
hromady 30. 5. 1920, koncem roku měla již 88 členů. Sokolové se pra-
videlně zúčastňovali župních sletů, sál v restauraci u Trosberků byl čás-
tečně upraven na sokolovnu. Roku 1948 se ještě cvičenci zúčastnili Vše-
sokolského sletu v Praze. V polovině padesátých let činnost ochabla, ale
nebyla nikdy přerušena. Nově se Sokol vzchopil na konci šedesátých let
a od té doby je aktivní. V současnosti se pravidelně pořádá turnaj dvou-
členných družstev ve stolním tenise. Své místo v kalendáři má dálkový
turistický pochod Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem.
Každý rok o prázdninách je pořádán fotbalový turnaj v malé kopané.

Sbor dobrovolných hasičů

Byl založen v roce 1923, měl 64 členů. O rok později byla zakou-
pena ruční čtyřkolová stříkačka, již roku 1925 byla zbudována hasič-
ská zbrojnice. První okrskové cvičení hasiči uspořádali v roce 1927

a zatím poslední bylo roku 2013 u příležitosti 90 let výročí založení. Vel-
kou událostí bylo zakoupení motorové stříkačky roku 1942. Již v roce
1942 vlastnil sbor první automobil. Kroužek mladých požárníku vznikl
v roce 1962 a v roce 1983 byla jeho činnost oceněna udělením Čestného
uznání ministra vnitra. V posledních dvaceti letech je činnost v podstatě
neměnná. Hasiči se zúčastňují okrskových cvičení s dobrými výsledky.
Pořádají přátelská posezení v kulturním domě, ples a posvícenskou zá-
bavu. Jezdí na zájezdy, divadelní představení a muzikály.

Jirošova rychta – Kopicův statek

František Jiroš – první starosta obce v letech 1849–1885 a první starosta turnovského okresu 1865–1867. Foto z r. 1855
František Jiroš – první starosta obce v letech 1849–1885 a první starosta turnovského okresu 1865–1867. Foto z r. 1855

Vydáte-li se ze středu obce pěšky po modré turistické značce směrem k hradu Valdštejn, po jednom kilometru narazíte na malebné sta-
vení, chalupu čp. 64. Usedlost je známa podnázvem Jirošova rychta či Kopicův statek, a její budovy pochází z roku 1787. Z této chalupy pocházel František Jiroš (1825–1902), vzdělaný a pokrokový člověk, první starosta Kacanov (1849–1885), získal si značných zásluh o rozvoj obce. Za jeho starostování byla postavena roku 1876 škola, na kterou věnoval tisíc zlatých. Podporoval divadlo, sám zakoupil jeviště, které místním ochotníkům půjčoval. Říkával, že divadlo jest živou školou života. Byl spoluzakladatel prvního spolkuv obci – Čtenářské besedy, zapůjčoval knihy a časopisy. Přičinil se o stavbu okresní silnice z Kalužníku do Kacanov.
27. 5. 1865 byl zvolen prvním starostou turnovského okresu, byl jím až do 11. 7. 1873. Později je statek v majetku rodu Kopiců, z nichž se do historie kraje nejvíce zapsal Vojtěch Kopic (1909–1978).

Na statku pobýval se svou ženou Věrou, rozenou Holubovou, od roku 1932 až do své smrti v roce 1978. Dnes o chalupu pečují jejich dvě dcery s rodinami. Chalupa je kulturní památkou a najdete před ní také sochu sv. Jiří-Drakobijce. Socha pochází z roku 1806, podstavec je o něco mladší. Na něm vidíme čtyři reliéfy: Krista v zahradě Getsemanské, svaté Petronilu a Feliculu, sv. Máří Magdalénu a sv. Annu. Pro svou malebnost je areál Kopicova statku často vyhledáván filmaři.

Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Jirošova rychta. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Kopicova chalupa v roce 1940. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/
Kopicova chalupa v roce 1940. zdroj: https://www.kacanovy.cz/Fotogalerie/kopicuv-statek/

Spolek Radosti

Je nejmladší v obci, byl založen roku 2009. Funguje jako malá ne-
zisková organizace, pořádá různá společenská a kulturní dění. Většina
akcí má za cíl kromě přínosu kultury v našem regionu podporu růz-
ných benefičních projektů. Každoročně v květnu pořádá spolek na louce
u koupaliště hudební festival "Pro svobodný Tibet", kterého se zúčast-
ňují známí hudebníci a kapely. Byl zde například Michal Hrůza, kapela
Buty a letos Laura a její tygři. Výtěžek je věnován na vzdělání tibetského
studenta Rabgyala.

zdroj: https://www.ospamet.cz/images/dokumenty/kacanovy.pdf