Český Dub

18.02.2022
1974 (archiv Jany Zahurancové)
1974 (archiv Jany Zahurancové)
Český Dub (pohlednice z roku 1990)
Český Dub (pohlednice z roku 1990)
(archiv Jany Zahurancové)
(archiv Jany Zahurancové)
archiv Olga Marie Bednaříková
archiv Olga Marie Bednaříková
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
 Český Dub v roce 2018 Zdroj:Martina Ondrášková Radka Srněnská a CBS Flying Team 2021
Český Dub v roce 2018 Zdroj:Martina Ondrášková Radka Srněnská a CBS Flying Team 2021
Český Dub v roce 2021  Zdroj:Martina Ondrášková Radka Srněnská a CBS Flying Team 2021
Český Dub v roce 2021 Zdroj:Martina Ondrášková Radka Srněnská a CBS Flying Team 2021
archiv Jiří Miler
archiv Jiří Miler
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Český Dub – Johann Venuto (1821) (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Český Dub – Johann Venuto (1821) (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1860 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
1860 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Český Dub – 1908 (archiv T.Majer)
Český Dub – 1908 (archiv T.Majer)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Tak a zase něco od Egona Wienera a jeho Čarověníku
Tak a zase něco od Egona Wienera a jeho Čarověníku

Český Dub

Sto roků starý pohled na jedno z nejstarších severočeských měst, které městská práva obdrželo již v roce 1260. Tehdy zde v opevněné komendě a na pozemcích darovaných jim Havlem z Lemberka žili řeholníci Rytířského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského, zkráceně johanité. Jejich hradu podobný klášter byl zničen za husitských válek, ale na jeho troskách byl pak postaven skutečný hrad přebudovaný později na zámek. Těn se po požáru v roce 1858 změnil na hospodářská stavení. Zbytky staré komendy byly pod nimi objeveny až v roce 1991. Nápadná stavba na pohledmici vpravo je radnice z roku 1565 přestavěná v roce 1907. Vlevo je věž kostela sv. Ducha, který byl po vypálení v roce 1421 rovněž několikrát přestavován.

archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Český Dub – mědirytina kolem r. 1840 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Český Dub – mědirytina kolem r. 1840 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)

Historie Českého Dubu

sahá do románského období. Město patří k nejstarším sídlům severních Čech, vzniklo při kupecké stezce jako tržní osada na vyvýšenině obtékané potoky Ještědka a Rašovka. Újezd Vladislavice včetně hradu, raně románského kostela a přilehlé osady svěřil roku 1115 kníže Vladislav I. Benediktinskému klášteru v Kladrubech.

Novým majitelem se stal v roce 1237 Markvartic Havel z Lemberka, který zde ve 40. letech 13. století vybudoval pro rytířský a špitální řád johanitů opevněný klášter s kaplí sv. Jana Křtitele, patrona řádu. Současně vzniklo i malé poddanské johanitské město Dub. Při raně románském kostelu sv. Ducha stál roubený špitál, kde příležitostně léčila manželka Havla sv. Zdislava. Ve zdejším klášteře pobýval v roce 1357 také císař Karel IV. Husitská vojska Jana Čapka ze Sán obsadila Dub v roce 1425 a v roce 1429 byla komenda během tažení Prokopa Holého na Žitavu zničena. Město ve druhé polovině 15.století pustošila lužická vojska a požáry, jeho totální zkáza přišla v 80. letech. Od roku 1490 započal Jan z Vartemberka budovat nové město a na náměstí nechal pro sebe vystavět dům. Od roku 1552 se do historie Dubu začal významně zapisovat Jan z Oprštorfu, který přestavěl románský klášter a pozdněgotický hrad zvaný Krucemburk na reprezentativní renesanční zámek. V první polovině 60. let nechal postavit radnici a městu udělil privilegia. Ze 70. let pochází kostel Nejsvětější Trojice, v roce 1579 byl rovněž dokončen katolický kostelík (kaple sv. Jana) a špitál. Dub za vlády Smiřických (od roku 1591) i Albrechta z Valdštejna (od roku 1622) přestal být sídelním městem.

Po zavraždění vévody, kdy se na zámku usídlil hrabě Ludvík Hektor Isolani, i za následné vlády vídeňského kláštera augustiniánek město již ztrácelo na významu. Pohromou se stal požár v 80. letech 17. století, který zničil kostel, špitál, radnici, školu, domy, vrchnostenské stodoly atd. Na sklonku 18. století se začíná oficiálně užívat názvu Český Dub (dříve Bömische Aicha). Dubské panství koupili v roce 1838 Rohanové a v též době začíná město rozvíjet schopný textilní podnikatel Franz von Schmitt. Prosperující firma řízená z Českého Dubu patřila k významným textilním podnikům monarchie a Schmittův podnikatelský duch se promítal i do obrazu města.

Postaveny byly nové objekty, opraveny domy, budovaly se silnice atd. Po vzniku Československa došlo ve městě k otevření české školy, kina, knihovny, nové sokolovny, založení muzea či započetí výstavby koupaliště. Během komunistického režimu po roce 1948 dochází spíše k devastaci městských památek, stavební rozvoj nastává až po roce 1989, největší realizací je přístavba základní školy.

Mimořádný nález pozdně románského dvoupodlažního paláce a kaple českodubské johanitské komendy a současně ztotožnění jejího zakladatele s výraznou osobností markvartického velmože Havla, manžela sv.Zdislavy, představovalo v roce 1991 zásadní obrat v nazírání na význam Českého Dubu. Vyhláškou ministerstva kultury ČR č.476/92 bylo historické jádro lokality prohlášeno za městskou památkovou zónu a v červnu 1995 dokončen Program regenerace MPZ Český Dub I. Další pozoruhodný archeologický nález románské svatyně z 12.století (1995), kterou interpretujeme jako hradský kostel dosud nelokalizovaného hradu Vladislavice knížete Vladislava I. z let 1109-1115, otevřel nové světlo na kolonizační procesy severních Čech a dále zdůraznil oprávněnost vzniku MPZ. Těžce zanedbané historické sídlo po půl století se začalo společnou vůlí mnoha stran probouzet k životu.

( zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )

(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
archiv T.Majer
archiv T.Majer
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
(zdroj: https://www.cdub.cz/mesto/o-meste-soucasnost-a-historie/ )
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Český Dub - náměstí Bedřicha Smetany (archiv J.Peterka)
Český Dub - náměstí Bedřicha Smetany (archiv J.Peterka)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
1935 (archiv O.Musil)
1935 (archiv O.Musil)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Český Dub – dnešní mateřská škola – pohlednice (1914) (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Český Dub – dnešní mateřská škola – pohlednice (1914) (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
cca 1918 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
cca 1918 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Brána se vstupem do areálu kostela Seslání Ducha Svatého v Českém Dubu
Brána se vstupem do areálu kostela Seslání Ducha Svatého v Českém Dubu

Římskokatolický kostel Seslání Ducha Svatého v Českém Dubu, jehož čtyřboká věž je dominantou města, je děkanským kostelem poprvé zmiňovaným roku 1291. Renesančně byl přestavěn v roce 1530. Během obsazení města švédskou posádkou kostel v roce 1647 vyhořel. Po dalším požáru v roce 1694 byl přestavěn v raně barokním slohu a získal dnešní podobu. V souvislosti s požárem roku 1713 byla loď kostela opatřena valenou klenbou s lunetami. Kolem kostela se rozkládal hřbitov a do špitálu při jeho severní stěně chodívala léčit sv. Zdislava. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel je raně barokní, obdélný, jednolodní a díky dvojímu prodlužování, protáhlý. Stavba dlouhá je 32,5 metrů. Má polygonální neoddělený závěr, při kterém se na severu nachází věž se sakristií. Vedle věže jsou dvě přestavěné oratoře. Zevně je hladký, zpevněný u jižní strany pilíři. Má čtyři obloukem zaklenutá okna a dva portály, z ichž jeden je pozdně goticky profilován. Věž je v jádře gotická, v dolní části plná, v patře barokně jednoduchá. Má sdružená okna. Střecha je věže je cibulová. Loď a presbytář mají valenou klenbu s lunetami, které jsou v lodi nepravidelně, vedoucí částečně na korespondující renesanční polosloupy. Dřevěná kruchta pochází z roku 1657. V kostele jsou pseudobarokové rozvilinové a páskové nástropní štukatury. Pozdně gotický profilovaný portál pocházející z období kolem roku 1530 vede do sakristie, která má valenou klenbu.

Zařízení kostela je různorodé. Hlavní oltář má rokokový retábl, portál se sochami sv. Petra a sv. Pavla. Oltář má klasický rám, nesený anděly a obraz Seslání Ducha svatého. Boční oltáře na rozhraní lodi a presbytáře jsou panelové, klasické, s obrazy Panny Marie a sv. Floriána. V lodi jsou dva oltáře novorenesanční pocházející období kolem roku 1880 s obrazy sv. Jana a sv. Anny. V presbytáři se nachází pozdně barokní sousoší Kalvárie z poloviny 18. století a cínová barokní křtitelnice z 18. století. Varhany jsou z roku 1893 jsou dílem firmy Rieger a mají neorenesanční skříň. Ve věži kostela byla objevena pozdně gotická skříň s šablonovou malbou z 15. století. Tato skříň byla přemístěna do muzea v Českém Dubu.

(zdroj: Wikipedia)

Presbytář kostela
Presbytář kostela
Český Dub v roce 1910
Český Dub v roce 1910
Český Dub - hradební věž na východní str. města koncem 19.st. (archiv Karel Polášek)
Český Dub - hradební věž na východní str. města koncem 19.st. (archiv Karel Polášek)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Český Dub (zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
Český Dub (zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
Český Dub 1941 (arhiv J.Peterka)
Český Dub 1941 (arhiv J.Peterka)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek

Český Dub

Pohled odeslaný roku 1923 zachycuje náměstí jednoho z nejstarších severočeských měst. Vévodí mu renesanční věž radnice z roku 1565, která si spolu se severní částí budovy podržela svoji podobu i při přestavbě radnice. Ta byla znovu slavnostně uvedena do provozu přesně před sto lety 17. srpna 1907. Fronta starých domů proti radnici již v této podobě neexistuje, na jejich místě dnes stojí nákupní středisko, Mohutný dům v zadní části náměstí je největší z téměř třiceti restaurací a hostinců, které kdysi v Českém Dubu bývaly. Je to dnešní hotel Koruna (tehdy Zur Krone), který dostal dnešní novogotickou podobu koncem 19. století. Hotel vlastnil textilní průmyslník Franz Schmitt a provozoval jej českodubský starosta K. Linke.

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Český Dub 1958 (archiv T.Majer)
Český Dub 1958 (archiv T.Majer)
(zdroj: https://www.ebay.com )
(zdroj: https://www.ebay.com )
Český Dub, 60.léta
Český Dub, 60.léta
(60.léta)
(60.léta)
Český Dub  (70.léta)
Český Dub (70.léta)
1948 (archiv J.Peterka)
1948 (archiv J.Peterka)
Novorenesanční Blaschkova vila  Vilu postavil v letech 1880 až1881 českodubský textilní průmyslník Franz von Schmitt pro svého zetě Conrada Blaschku... (foto Jaroslav Vynikal)
Novorenesanční Blaschkova vila Vilu postavil v letech 1880 až1881 českodubský textilní průmyslník Franz von Schmitt pro svého zetě Conrada Blaschku... (foto Jaroslav Vynikal)
foto Jana Šrýtrová
foto Jana Šrýtrová
foto Zdena Rysová
foto Zdena Rysová
Český Dub (zdroj: https://www.ebay.com )
Český Dub (zdroj: https://www.ebay.com )
60.léta
60.léta
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Český Dub v roce 1924 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Český Dub v roce 1924 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Český Dub v roce 1952  (zdroj: Historické fotografie)
Český Dub v roce 1952 (zdroj: Historické fotografie)
Český Dub (zdroj: https://www.ebay.com )
Český Dub (zdroj: https://www.ebay.com )

Český Dub v budoucnosti

Kolorovaná pohlednice ze začátku minulého století je z řady těch, které chtěly současníkům ukázat, jak neskutečně hypermoderně budou města vypadat v budoucnosti. Fo uplynutí pouhého století se musíme pousmát nad krotkou fantazií tvůrců této vize. I když v případě Českého Dubu tramvaje v tom starém městě dosud opravdu nejezdí, ani balony, natož bizarně vyhlížející lanovky se ve vzduchu nevznášejí. Pouze mariánský sloup z roku 1723, který měl chránit město před morem, nepodlehl v malířově fantazii času. Na štíhlém sloupu dosud stojí jak Panna Maria, tak 1 čtyři světcí pod ní, sv, Florián, sv. fan Nepomucký, sv. František a sv. Roch.

Český Dub

Romantická zimní tvář prastarého města na říčce Ještědce, které bylo již od 13. století spojeno s řeholním Rytířským a špitálním řádem sv. Jana Jeruzalémského neboli s johanity. Celkovému pohledu z roku 1899 dominuje vpravo radniční věž a vlevo věž kostela Sv. Ducha.Ten je podrobněji zobrazen v dolní části pohlednice. Druhý detail zachycuje tzv. Schmittův palác. Bylo to reprezentativní sídlo továrníka Franze Schmitta, kterému v 19. století patřilo kromě továren i na padesát domů v Českém Dubu. Broumovský rodák zakoupil roku 1843 místní neúspěšnou Slukovu továrnu a přebudoval ji na prosperující textilní závod. Svůj "palác" dokončil roku 1874, osm let před svou smrtí. Po roce 1945 v něm byl Domov důchodců.

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Český Dub -Za Branou  (zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
Český Dub -Za Branou (zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
archiv Věra Donátová
archiv Věra Donátová
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
60.léta (archiv J.Peterka)
60.léta (archiv J.Peterka)
Český Dub  (70.léta) - Práva strana na konci bylo řeznictví a naproti cukrárna s fantastickou kopečkovou zmrzlinou. Kopeček poctivé domácí smetanové zmrzliny za padesát talířů 😋
Český Dub (70.léta) - Práva strana na konci bylo řeznictví a naproti cukrárna s fantastickou kopečkovou zmrzlinou. Kopeček poctivé domácí smetanové zmrzliny za padesát talířů 😋
Už jen pět muzeí (z dlouhého seznamu Lib. kraje) a budu mít fajront. Na snímku Podještědské muzeum v Českém Dubě. (foto Matyáš Gál)
Už jen pět muzeí (z dlouhého seznamu Lib. kraje) a budu mít fajront. Na snímku Podještědské muzeum v Českém Dubě. (foto Matyáš Gál)
foto Zdenek Man
foto Zdenek Man
Český Dub a Ještěd dnes ...duben 2019 (foto Radek Ptáček)
Český Dub a Ještěd dnes ...duben 2019 (foto Radek Ptáček)
Český Dub a vzpomínka na jaro 2018 (foto Radek Ptáček)
Český Dub a vzpomínka na jaro 2018 (foto Radek Ptáček)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Český Dub v roce 1939 (zdroj: https://www.ebay.com )
Český Dub v roce 1939 (zdroj: https://www.ebay.com )

NAVŠTIVTE PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ V ČESKÉM DUBU, OTEVŘENO DENNĚ OD 8:00 DO 22:00, 

VSTUP ZDARMA

Kiosek a restauraceKlidné a příjemné prostředíUbytování v apartmánech

Možnost kempování (zdroj: Město Český Dub)

Pozůstatek opevnění z 15. století, ve spojení s později postavenou zvláštní vilou vznikl tento jakoby malý kouzelný hrádek.

v té hranaté věži byla mučírna a vězení, asi dřív těch lumpů bylo méně, když městu na to stačily tak malé prostory

Český Dub a vzpomínka na jaro 2018 (foto Radek Ptáček)
Český Dub a vzpomínka na jaro 2018 (foto Radek Ptáček)

Krása bývá v koutech poschovávaná

Každý máme pár koutků v naší vlasti, kde se rádi zastavíme, když jedeme kolem a které se jen tak rychle z naší paměti nevymažou. V republice je spousta míst, o kterých se ani tak moc neví, a při tom mají až pohádkové kouzlo.Když už jsem tu začal připomínat místa, u kterých jsem vždy rád zastavil, když jsem měl cestu kolem, tak nesmím zapomenout na tento objekt v Českém Dubu.Dnes už trochu pozapomenuté město, je jedním z nejstarších sídel v severních Čechách, vzniklo jako tržní osada na vyvýšenině obtékané dvojicí potoků Ještědkou a Rašovkou již někdy v románském období. První údajnou zmínkou o tomto místě je listina z roku 1115, kterou podepsal kníže Vladislav I. Najdete tu dost zajímavých, památných míst ale mne nejvíce zaujal pozůstatek původního opevnění. Nejvýraznějším pozůstatkem opevnění z 15. století je městská hláska. Tato hranolovitá věž je vybudovaná stejně jako jiné části gotických hradeb v Českém Dubu z opuky a pískovce. Od 16. do 18. století hláska sloužila jako městská šatlava a také jako mučírna. K hlásce byl původně přistavěn dřevěný domek strážného, který byl zbourán na začátku 20. století. Starobylá hláska, nacházející se východně od náměstí Bedřicha Smetany prošla v letech 1904-1905 romantizujícími stavebními úpravami. V roce 1905 pak byla spojena průjezdem v historizujícím novogotickém stylu se secesní vilou, zvanou Helenin zámeček nebo německy Helenhof, kterou si poblíž hlásky nechala postavit dcera významného českodubského podnikatele a továrníka Franze Schmitta Helene von Schmitt (podnikatel a politik, rytíř Řádu Františka Josefa (1863), člen Panské sněmovny (od 1874), významný majitel mnoha textilek na severu Čech.___________________.___________________Ps.Co k tomu víc dodat. Vždy projdu tou branou, obejdu hradby a připadám si jak když jsem vstoupil někam do pohádky. Většinou tu nikde nebývá ani živáčka a je tu takřka svatý klid.

autor příspěvku František Hormandl

objekt je stranou hlavnímu ruchu, na konci ulice radnice a průjezdní sinice městem

Český Dub 1941

Původně renesanční radnici nechal postavit roku 1565 tehdejší majitel panství Jan z Oppersdorfu. V letech 1905–1907 prošla přestavbou dle návrhu vídeňského architekta Wilhelma Klingenberga. Prováděcí projekt vypracoval liberecký stavitel Ernst Schäfer. Jádro radnice pochází z r. 1565, jednou z mála dochovaných součástí renesanční dispozice je záměrem dotčená místnost v suterénu, přístupná směrem od schodiště dvojicí renesančních portálů. Naposledy sloužila tato prostora jako sklad uhlí a v souvislosti s tímto využitím byla přepažena na tři části.Radnice patří mezi nejvýznamnější renesanční stavby tohoto druhu v Čechách. Nedílnou součástí její památkové hodnoty jsou i mladší stavební úpravy včetně zásadní secesní přestavby, která je určující pro současný vzhled.

(autor příspěvku Jiří Peterka)

Český Dub

Z období kulturního a společenského rozkvětu Českého Dubu po roce 1850 by bylo možné uvést kromě výčtu mnoha různých spolků i četné zajímavosti z jejich činnosti. V červnu 1859 a v červenci 1860 navštívil město český hudební génius Bedřich Smetana. Zajel se sem podívat na svou maminku, která tu po několik let hospodařila svému ovdovělému bratrovi. Pří této příležitosti předvedl v sále u Martinů klavírní koncert na pozvání německého pěveckého a hudebního spolku. Také u Hikešů si zakoulel na kulečníku, zato mu prý ve Starém Dubě na poutí nechutnalo pivo. Smetanova nesmrtelná opera Hubička má své základy v našem Podještědí, neboť libreto zpracované Eliškou Krásnohorskou mělo za námět stejnojmennou povídku Karoliny Světlé. Spisovatelka Světlá pak sama je vůbec nevětší osobností našeho kraje a její dílo skutečným klenotem nejen tohoto období, ale i celé naší literatury 19. století.

Zdroj: Náš Ještěd, 1969

NA SNÍMKU FRANTIŠKA PLECHÁČE JE LINORYT STARÉHO NÁMĚSTÍ, KDE JE VIDĚT VPRAVO OD RADNICE BÝVALÝ HOSTINEC U MARTINA, KDE KONCERTOVAL SMETANA,

foto z května 2022 (foto Šelma Honza)
foto z května 2022 (foto Šelma Honza)

Z regionů Lužické a Žitavské hory

Možná jste někdy slyšeli o milovaném kraji spisovatelky Karolíny Světlé a vrtalo vám hlavou, kde to místo vlastně leží. Konec pátrání, jste doma - je to v okolí Českého Dubu, nádherného městečka pod majestátní horou Ještěd.

 Město Český Dub je městečko, které musíte vidět a poznat. Jiná varianta neexistuje. Chloubou města, pojmenovaného podle obrovského dubu, je renesanční radnice s osmibokou hodinovou věží, druhá výrazná věž patří baroknímu kostelu sv. Ducha. Dochoval se i gotický půdorys a části opevnění s hláskou, nejvzácnější památkou je však johanitská komenda s rajským dvorem a kaplí sv. Jana Křtitele, tedy opevněný klášter rytířsko-špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského. Roku 1237 ji založil Havel z Lemberka s manželkou sv. Zdislavou, nyní je samostatnou expozicí Podještědského muzea.

Více informací na webu: www.cdub.cz/, případně na webu destinace: https://www.luzihory.cz/.../destinace.../mesta-a-obce.html

Foto: Matyáš Gál

Čecký Dub a Ještěd (foto Michaela Bartošová)
Čecký Dub a Ještěd (foto Michaela Bartošová)

HVĚZDA JOHANITSKÁ KOMENDA V ČESKÉM DUBU

Představte si, že máte sklep. Úplně obyčejný sklep, se vší vlhkostí, s policema plnýma trvanlivých potravin a nepotřebných krámů či nářadí. A jednoho dne někdo odsune konzervy s plechovkama, bouchne do zdi majzlíkem, ta se rozdrolí a objeví se další místnost.... Zní to trochu jako z filmu, že? Jenomže ono se to opravdu stalo. V roce 1991 tímhle způsobem objevil PhDr. Tomáš Edel Johanitskou komendu v Českém Dubu. Komendu, o jejíž existenci se vědělo po staletí, ale nikdo netušil, kde přesně a zda vůbec ještě existuje. A ona existuje, ukrytá v základech dnes činžovního domu v Českém Dubu. Zachoval se hlavně Velký sál s klenutým stropem v románsko-gotickém stylu a pozdně románská kaple sv. Jana Křtitele. Člověku to přijde na první pohled jako zázrak, jako kdyby si na pár století jen odskočil a zase se vrátil. Komendu zde založil po roce 1237 Havel z Lemberka, manžel svaté Zdislavy, patronky Zemí českých, chudých a nemocných. Komenda stála na obchodní stezce z Prahy do Žitavy. Komendy se tehdy stavěly ve vzdálenosti 50 km od sebe (to odpovídá jednodenní cestě) tak, aby mohly poutníkům poskytnout občerstvení a nocleh. Český Dub byl ve své době významným místem, také je jedním z nejstarších sídel v severních Čechách, o čemž svědčí i bohaté archeologické nálezy, kterými je Český Dub doslova prolezlý A svědčí o tom také skutečnost, že českodubskou komendu v roce 1357 navštívil sám Karel IV. Poté však komenda začala ztrácet na významu a během husitských válek zanikla. Na jejím místě byl pak v 16. století vystavěn zámek s pivovarem, který ale podlehl požáru roku 1858. Začátkem 20. století zde byl postaven činžovní dům, který stojí dodnes. Komenda je součástí Podještědského muzea a je přístupná v určené prohlídkové časy nebo po domluvě s průvodcem. Jestlipak jste někdy Komendu navštívili? Že ne? Tak to určitě musíte, napravit.

foto: archiv města Český Dub a Regionu Liberec

Řád Johanitů byl vlastně jakási odnož Templářského řádu na něj navazující.
Řád Johanitů byl vlastně jakási odnož Templářského řádu na něj navazující.

Johanitská komenda v Českém Dubu existovala před rokem 1260 a zanikla v roce 1425. Až do 90. let 20. století se nevědělo, co se z komendy dochovalo, až v roce 1991 došlo k odkrytí dodnes dochovaného malého i velkého sálu a kaple Jana Křtitele.

(autor příspěvku Jiří Peterka)

Český Dub cca rok 1972
Český Dub cca rok 1972

Český Dub - památník osvobození Rudou armádou

Hlavní autor: Vladimír Linka (1912 - 1976)
Odhalení památníku: 9.5. 1972
Památník Osvobození Českého Dubu Rudou armádou původně stával v parčíku na zadní straně náměstí, v místě dnešní Základní školy (naproti autobusovému nádraží). V místě určení se dílo dnes již nenachází. Dle ústního vyjádření pracovníků Podještědského muzea se dnes objekt nachází v nepřístupném soukromém areálu (dříve areál Technických služeb, dnes ve vlastnictví společnosti Galvia). Nápis na památníku zněl "Na věčnou paměť 9. 5. 1945". (internet -sochy a města.cz)

Český Dub  (70.léta)
Český Dub (70.léta)
Český Dub  (70.léta)
Český Dub (70.léta)
archiv Ladislava Šípa
archiv Ladislava Šípa
archiv Ladislava Šípa
archiv Ladislava Šípa

1.máj v Českém Dubu

Český Dub

Luxusní vila postavená pro vlivného průmyslníka Franze Schmitta (1818-83)

vznikla na místě někdejšího panského dvora, zakoupeného od Rohanů. Autorem velkoryse pojatého objektu, demonstrujícího sílu a postavení rodiny Schmittů byl liberecký architekt Gustav Sachers, mj. tvůrce nejstarší liebiegovské vily v Liberci. Tak jako v Liberci i zde Sachers vycházel z mnichovsky orientované architektury tzv. přísného historismu. Do současné doby se zachovala i část původních honosných interiérů, zejména velký salon s bohatou štukovou výzdobou a dvěma krby se zrcadly a secesní jídelna z roku 1907 s dubovým táflováním a náročnou řezbářskou výzdobou, vybudovaná zřejmě na základě projektu vídeňského architekta Wilhelma Klingenberga. Podobu anglického krajinářského parku vtiskl zahradě obklopující vilu v roce 1869 věhlasný zahradní architekt Eduard Petzold, autor proslulého parku v Muskau. Za jeho angažováním stojí zřejmě příbuzenský vztah Schmittů k rodině Liebiegů, neboť o rok dříve Petzold vypracoval pro panství Johanna Liebiega ve Smiřicích svůj první projekt v Českých zemích. Svým řešením vykazuje vila řadu styčných prvků se svým libereckým vzorem, ovšem jeho kvalit nedosahuje. Zajímavým prvkem exteriéru pak byla rozsáhlá zimní zahrada, tvořená litinovou konstrukcí se skleněnými výplněmi a centrální kupolí, zbytečně odstraněná po rokce 1945. Vila je součástí širšího areálu, zahrnujícího tiskárnu vlněných látek Franz Schmitt, tzv. Horní továrnu v bezprostředním sousedství vily a také přilehlou dělnickou kolonii, tzv. Šestidomy (čp. 53-58), sloužící k ubytování zaměstnanců továrny, kterou navrhl rovněž Gustav Sachers. V současné době vila slouží jako domov důchodců.

https://liberec-reichenberg.net/.../146-vila-franze-schmitta

Zámek v Českém Dubu,

který sloužil jako sídlo místního textilního magnáta Franze von Schmitta a jeho rodiny. Novorenesanční stavba z první poloviny 70. let 19. století začala po roce 1945 sloužit jako domov důchodců a k tomuto účelu je používána dosud. Toto využití si vyžádalo novodobou nástavbu druhého patra, čímž byla původní silueta zámku změněna.

(autor článku Vladimír Tregl)

Kliknutím na odkaz vstoupíte na oficiální stránku města