Sloup v Čechách

12.11.2021
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1910 je zachycen výhled ze skalního ostrohu Na Stráži na skalní suk Poustevnického kamene s budovami bývalého panského dvora na úpatí (vpravo). Ve dvoře bývala dříve zrcadlárna a za ním stojí dnes již zbořený Berkovský zámeček. V pozadí mezi poli je osada Janov. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz)
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1910 je zachycen výhled ze skalního ostrohu Na Stráži na skalní suk Poustevnického kamene s budovami bývalého panského dvora na úpatí (vpravo). Ve dvoře bývala dříve zrcadlárna a za ním stojí dnes již zbořený Berkovský zámeček. V pozadí mezi poli je osada Janov. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz)
Poustevník na vyhlídce
Poustevník na vyhlídce
Socha poustevníka na ochozu skály. Poustevník Samuel Görner, místní výrobce brýlí a optických čoček, se roku 1735 usadil na zdejším hradě v poustevně zřízené hrabětem Ferdinandem Hroznatou Kokořovcem z Kokořova z iniciativy emauzského opata Benedikta Pennalosy.
Socha poustevníka na ochozu skály. Poustevník Samuel Görner, místní výrobce brýlí a optických čoček, se roku 1735 usadil na zdejším hradě v poustevně zřízené hrabětem Ferdinandem Hroznatou Kokořovcem z Kokořova z iniciativy emauzského opata Benedikta Pennalosy.
Pohled na skálu od Hradního rybníka
Pohled na skálu od Hradního rybníka
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje Poustevnický kámen v 50. letech 20. století. Z areálu Berkovského zámečku na jeho úpatí tehdy stála už jen značně zdevastovaná hlavní budova, která byla zbořena v roce 1959. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje Poustevnický kámen v 50. letech 20. století. Z areálu Berkovského zámečku na jeho úpatí tehdy stála už jen značně zdevastovaná hlavní budova, která byla zbořena v roce 1959. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice z 20. let 20. století zachycuje skalní suk Poustevnického kamene a bývalý Berkovský zámeček v popředí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice z 20. let 20. století zachycuje skalní suk Poustevnického kamene a bývalý Berkovský zámeček v popředí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Pohlednice z roku 1906 zachycuje skalní suk Poustevnického kamene od jihovýchodu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Pohlednice z roku 1906 zachycuje skalní suk Poustevnického kamene od jihovýchodu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje skalní suk Poustevnického kamene z okraje jižněji ležícího skalního masivu nad Dobranovským potokem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje skalní suk Poustevnického kamene z okraje jižněji ležícího skalního masivu nad Dobranovským potokem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje v současné době nepřístupný skalní dvůr na severní straně Poustevnického kamene. Mezi vchody do vytesaných místností vedou schody k úzké spáře s Rytířským schodištěm, vystupujícím na vrchol skály. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Tato pohlednice zachycuje v současné době nepřístupný skalní dvůr na severní straně Poustevnického kamene. Mezi vchody do vytesaných místností vedou schody k úzké spáře s Rytířským schodištěm, vystupujícím na vrchol skály. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici je několik zajímavých míst na Poustevnickém kameni. Nahoře zleva je celkový pohled na skalní suk, malý ochoz na jižní straně skály a interiér skalní kaple. Dole uprostřed je ostroh se sochou Samuela Görnera a prostranství s památným bukem, po stranách jsou reliéfy, vytesané ve skalní místnosti se sloupy. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici je několik zajímavých míst na Poustevnickém kameni. Nahoře zleva je celkový pohled na skalní suk, malý ochoz na jižní straně skály a interiér skalní kaple. Dole uprostřed je ostroh se sochou Samuela Görnera a prostranství s památným bukem, po stranách jsou reliéfy, vytesané ve skalní místnosti se sloupy. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na obrázku z roku 1883 je celkový pohled na skalní suk s poustevnou, o níž se tehdy předpokládalo, že byla vytvořena v upravených prostorách bývalého skalního hradu. Obrázek z knihy A. Moschkaua: Die Burgen Bürgstein und Schwoika in Nordböhmen.
Sloupský hrad a poustevna Na obrázku z roku 1883 je celkový pohled na skalní suk s poustevnou, o níž se tehdy předpokládalo, že byla vytvořena v upravených prostorách bývalého skalního hradu. Obrázek z knihy A. Moschkaua: Die Burgen Bürgstein und Schwoika in Nordböhmen.
Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)
Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)

Sloup (skalní hrad)

Sloup (v 18. století zmiňovaný jako Alt Birgstein/Bürgstein) je zaniklý skalní hrad na jihozápadním okraji obce Sloup v Čechách v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Pozůstatky hradu a mladší úpravy místa z doby baroka jsou chráněné jako kulturní památka.

Z vlastního hradu zůstaly do dnešních dnů zachovány jen zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle vytvořeny v době baroka. Na toto období se odvolávalo i pozdější pojmenování skály Poustevnický kámen (Einsiedlerstein).

Historie

Pravěk

Skalní blok byl osídlen už v pravěku. Dokládají to starší archeologické nálezy z prostoru hradu, ale zejména z mocné splachové vrstvy na úpatí skály. Nalezené zlomky keramiky pocházejí z eneolitu, kdy zde žili příslušníci kultury kulovitých amfor, z období lužické kultury a z doby laténské, přičemž poslední z nich pravděpodobně patřily nekeltské kobyliské skupině. Je možné, že v některém z pravěkých období na skále stávalo hradiště.

Středověk

Samotný hrad postavili pravděpodobně na počátku 14. století Ronovci a jeho prvním doloženým majitelem byl Čeněk z Lipé.Po roce 1330 hrad koupili jejich příbuzní Berkové z Dubé. Ke konci období husitských válek (uvádí se rok 1427) se na hradě usídlil loupeživý rytíř Mikeš (či Mikuláš) Pancíř ze Smojna. Pod ochranou pánů z Vartenberka i odtud podnikal loupeživé výpravy do Lužice. V roce 1444 odvetná výprava vojska z Lužice znamenala obléhání hradu, nicméně dobyt nebyl. O rok později další výprava hrad znovu oblehla, obránce nechala vyhladovět a nakonec jej vypálila. Mikeš sice Lužičanům slíbil, že hrad neobnoví, avšak jakmile vojska odešla, během tří let hrad obnovil a ve svých loupeživých výpravách po okolí pokračoval. Roku 1455 jej předal svým synům. Na počátku roku 1471 jej koupili znovu Berkové z Dubé. Během třicetileté války, roku 1639, byl zničen švédskými vojsky vedenými generálem Johanem Banérem a pak již obnoven nikdy nebyl.

Poustevna

Poustevník Samuel Görner, místní výrobce brýlí a optických čoček, se roku 1735 usadil na zdejším hradě v poustevně zřízené hrabětem Ferdinandem Hroznatou Kokořovcem z Kokořova z iniciativy emauzského opata Benedikta Pennalosy.

V roce 1679 Sloupské panství včetně skály se zbytky hradu získal hrabě Ferdinand Hroznata z Kokořova a skalní suk věnoval poustevníkům.Postupně se jich tu vystřídalo šest. Prvním byl stavitel Konstantin, který se podílel na návrhu přestavby hradní skály. Dalším poustevníkem byl malíř Václav Rincholín, autor slunečních hodin na skále. Po smrti Ferdinanda Hroznaty roku 1708 byly další stavební práce zastaveny, v té době zde byl poustevníkem Václav. Vnitřní zařízení kaple bylo přeneseno do nového kostela svaté Kateřiny v obci. Novým vlastníkem Sloupu se stal Štěpán Vilém Oldřich, i on pokračoval v úpravách skály, nechal vysekat terasy na jižní a východní straně skály. V roce 1780 panství převzal Filip Josef Kinský. V roce 1785 byla i zdejší poustevna úředně zrušena císařským výnosem Josefa II. v rámci josefinských reforem.[8] Postevníci zde žili 102 let. Hrabě Kinský ji pak upravil na výletní místo pro své hosty, přenesl hlavní vchod na jihovýchodní stranu a nechal upravit malý parčík. Mezi návštěvníky jsou zaznamenána jména arcivévodů Františka Karla a Štěpána Habsbursko-Lotrinského, saského krále Fridricha Augusta, roku 1847 zde byl i se svými bratry budoucí císař František Josef I.

Rod Kinských zde zůstal až do roku 1940, po smrti Augusta Františka Kinského poustevnu i obec převzal šlechtic Vilém Emanuel Preysing. V roce 1945 mu byl majetek zkonfiskován a skála zůstala opuštěná. Roku 1953 byl skalní objekt prohlášen kulturní památkou.

Pohled na skálu od Hradního rybníka

Kastelánem a současně i nájemcem objektu je od roku 1998 Ivan Volman, který jako správce na Sloupu působí již od poloviny roku 1977.

Sesuv skály

V polovině září 2013 se v důsledku eroze zřítila část ochozu pod sochou poustevníka v jihovýchodním rohu hradní skály. Oprava byla provedena na jaře roku 2014 specializovanou firmou z Chomutova.

zdroj: Wikipedia

Ochoz u pousteven
Ochoz u pousteven
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1906 vidíme skalní suk Poustevnického kamene z východní strany. Ve skále vytesané prostory poustevny byly vytvořeny převážně v letech 1690-1710. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1906 vidíme skalní suk Poustevnického kamene z východní strany. Ve skále vytesané prostory poustevny byly vytvořeny převážně v letech 1690-1710. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1901 je v popředí Poustevnického kamene hrázděná budova bývalého Berkovského zámečku, postaveného již v roce 1596. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1901 je v popředí Poustevnického kamene hrázděná budova bývalého Berkovského zámečku, postaveného již v roce 1596. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1931 vidíme Poustevnický kámen od bývalé zájezdní hospody Fichtelschenke u silnice do Svojkova. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1931 vidíme Poustevnický kámen od bývalé zájezdní hospody Fichtelschenke u silnice do Svojkova. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Skalní hrad Sloup v Čechách 1928 (archiv J.Peterka)
Skalní hrad Sloup v Čechách 1928 (archiv J.Peterka)
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici Poustevnického kamene je vedle celkového pohledu zobrazena také socha poustevníka Samuela Görnera, umístěná na východním okraji skalního suku. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici Poustevnického kamene je vedle celkového pohledu zobrazena také socha poustevníka Samuela Görnera, umístěná na východním okraji skalního suku. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici je několik záběrů z prostor skalní poustevny. Vlevo nahoře je skalní prostranství se starým bukem, do jehož kmene byla vyryta jména významných návštěvníků, uprostřed je prostranství s lucernou skalní kaple a vchody do umělých jeskyní, na obrázku vpravo je ostroh se sochou Samuela Görnera. Dole je vedle celkového pohledu na skalní suk zobrazen vnitřek skalní kaple. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na této pohlednici je několik záběrů z prostor skalní poustevny. Vlevo nahoře je skalní prostranství se starým bukem, do jehož kmene byla vyryta jména významných návštěvníků, uprostřed je prostranství s lucernou skalní kaple a vchody do umělých jeskyní, na obrázku vpravo je ostroh se sochou Samuela Görnera. Dole je vedle celkového pohledu na skalní suk zobrazen vnitřek skalní kaple. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1930 je zimní malba Poustevnického kamene od H. Dittricha. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Sloupský hrad a poustevna Na pohlednici z roku 1930 je zimní malba Poustevnického kamene od H. Dittricha. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Sloupský hrad a poustevna na pohlednici z roku 1941 (archiv J.Peterka)
Sloupský hrad a poustevna na pohlednici z roku 1941 (archiv J.Peterka)

Stejně jako Pražský hrad nad Prahou i skalní hrad Sloup vytváří symbolickou dominantu nad stejnojmennou vesničkou Sloup v Čechách.
Foto: Eric Frankce. Sledujte ho na IG @_ericfranke
Visit Czechia Kudy z nudy Liberecký kraj Lužické hory - neobjevený klenot severu Sloup v Čechách Skalní Hrad A Poustevna Sloup Tipy na výlet

zdroj: Region Liberec

https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie
foto Łikendowicz na tropie

Sloup v Čechách (obec)

(zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
Sloup v Čechách 1957
Sloup v Čechách 1957
(zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
Restaurace U Studničků - Sloup v Čechách (M.Gergelčík)
Restaurace U Studničků - Sloup v Čechách (M.Gergelčík)
kolem roku 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
kolem roku 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
Sloupský hrad a poustevna na pohlednici z roku 1898. Po pravé straně stavení kde je dnes Penzion a restaurace u Studničků. (archiv J.Peterka)
Sloupský hrad a poustevna na pohlednici z roku 1898. Po pravé straně stavení kde je dnes Penzion a restaurace u Studničků. (archiv J.Peterka)
Sloup v Čechách - Tábor Jiskřička ANZP (zdroj: Aukro)
Sloup v Čechách - Tábor Jiskřička ANZP (zdroj: Aukro)
zámek (zdroj: Aukro)
zámek (zdroj: Aukro)
Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)
Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)
Penzion a Restaurace u Studničků Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)
Penzion a Restaurace u Studničků Sloup v Čechách (archiv M. Gergelčík)
koupaliště (zdroj: Aukro)
koupaliště (zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
(zdroj: Aukro)
foto Marek Hrdý
foto Marek Hrdý

Východ slunce. Sloup v Čechách (Renata Šustová)

Sloup v Čechách okem Petra Germaniče